Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237; 064/128-07-00; 063/7260-312
Email: omarceh@yahoo.com

Odnosi sa klijentima

Advokatska kancelarija Čehović

– Svaka usluga se pruža na osnovu posebno zaključenog ugovora sa advokatom o pojedinačnom poslu ili grupi poslova. Pomenutim ugovorom će se precizno regulisati prava i obaveze advokata i naručioca usluga, tj.klijenta.

– Ugovori se mogu zaključivati i putem elektronske pošte. Plaćanje će se vršiti na osnovu ugovora, prema važećoj Advokatskoj tarifi za advokatske usluge u Srbiji, sa popustom za stalne klijente i klijente koji ugovaraju obavljanje poslova na duže vreme ili koji naručuju veći obim advokatskih usluga, tj, u iznosu iznad 1. 000, 00 evra.

– Advokatske usluge se mogu ugovoriti i na osnovu advokatske tarife zemlje iz koje potiče strani državljanin klijent. U ovom slučaju obavezno se zaključuje pisani ugovor o obavljanju advokatskih usluga cena tih usluga.

– Ugovorom se reguliše i eventualno plaćanje usluga po proceentu, a nakon okončanja postupka najčešće u korist klijenta. U ovom slučaju klijent mora da izvrši obezbeđenje budućeg plaćanja za obavljene advokatske usluge.

– Za sačinjavanje svakog pojedinog ugovora klijent će biti dužan da advokatu pruži detaljne podatke i obaveštenja. Za obavljanje usluga klijent će advokatu izdavati i posebno punomoćje ili opšte punomoćje po sopstvenom izboru.

 
– Klijent snosi odgovornost za eventualno nesaopštavanje kompletne informacije, davanje netačne informacije, nekompletnih podataka, kao i nedavanja, odnosno zakasnelog potpisivanja i predavanja punomoćja, kao i neblagovremenog plaćanja dospelih naknada, odnosno troškova taksi ili drugih troškova. U slučaju ugovaranja većeg obima usluga, tj. usluga sa većim naknadama i troškovima klijent i advokat će ugovoriti način obezbeđenja plaćanja za navedene naknade advokatu i troškova za takse, kao i drugih troškova.- Za usluge za koje ne postoje cene u Advokatskoj tarifi cena i ostali troškovi će se regulisati navedenim ugovorima. Ugovorima će se regulisati i način obezbeđenja plaćanja, kao i plaćanja naknada za usluge i troškove taksi, kao i ostalih troškova advokata.
Prvih 10 minuta savetovanja, u pogledu osnovnih elemenata pravnog problema klijenta, je najčešće besplatno. Detaljno savetovanje se posebno naplaćuje, po ceni, koja će zavisiti od složenosti i vrednosti predmeta problema klijenta i dužini trajanja savetovanja.
Cena svake usluge će se unapred regulisati ugovorom o obavljanju usluga. Advokat garantuje da će sve usluge obavljati maksimalno profesionalno, odgovorno i ažurno. Svakih 3/6 meseci, kao i nakon završetka usluge, advokat će klijenta izveštavati o završenoj usluzi. Advokat će poslati klijejtnu i detaljan izveštaj o obavljenoj usluzi. 

O obvavljanju usluga advokat će voditi detaljnu dokumentaciju i formirati posebne dosijee, sa kompletnom dokumentacijom o obavljenim uslugama, koju će na zahtev klijenta, u svako vreme staviti klijentu na uvid i raspolaganje, a po obavljenoj usluzi, advokat će kompletnu dokumentaciju predati klijentu. Advokat će klijentu, po obavljenoj usluzi, predati i sva novčana sredstva ili druge vrednosti koje za klijenta ostvari/naplati obavljanjem usluge.

 

Za eventualno prouzrokovanu štetu advokat odgovara svojom celokupnom imovinom. Ova odgovornost za štetu je garantovana i posebnim ugovorom o osiguranju za svoju odgovornost koji advokat ima, preko advokatske komore, sa osiguravajućim društvom u Srbiji, koji je zaključen uz posredovanje Advokatske komorom Srbije. Na ovaj način klijent je dodatno zaštićen u slučaju da advokat nije u mogućosti da plati ukupno prouzrokovanu štetu. Što znači da će ostatak -nenadoknađeni iznos štete, do punog iznosa, platiti osiguravajuće društvo, putem Advokatske komore Srbije. 

Kontaktirajte nas

Budite slobodni da nam pošaljete pitanje ili nas kontaktirate.

Cvijićeva 70, 11000 Beograd
011 408-6321; 061-6022-237; 
064-128-07-00; 063-7260-312
omarceh@yahoo.com