Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237; 064/128-07-00 (dostupan i putem Vibera); 063/7260-312

ADVOKATSKA KANCELARIJA ĆEHOVIĆ

Ostale pravne usluge i pravna pomoć

Advokatska kancelarija Ćehović i saradnici bavi se svim oblastima prava i advokatskog rada i pruža pravnu pomoć, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Između ostalog, pružamo pravne usluge i iz sledećih oblasti:

Nasledno pravo

- savetovanja i zastupanja pri pokretanju i u toku postupaka raspravljanja zaostavštine,

- zastupanja u postupcima kod javnih beležnika iz njihove nadležnosti vezane za nasledno pravo,

  • sačinavanja svih vrsta testamenata, 
  • savetovanja iz kompletne materije naslednog prava,
  • sačinjavanje svih vrsta ugovora iz oblasti naslednog,

Izrada testamenta (zaveštanja)

Sačinjavanje testamenta je veoma važan akt - postupak u životu svakog čoveka. Testament, ili zaveštanje, je strogo lična, poslednja izjava volje ostavioca, kojom on raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti, a koja mora da bude sačinjena u zakonom propisanoj formi, te da ima i određenu zakonom propisanu sadržinu. Kada neko hoće  da raspodeli imovinu za slučaj svoje smrti, tj. da postavi svoje naslednike, legatare, da uslovi prava naslednika i legatara ili da integrišete u vašu poslednju volju neki drugi element ili zahtev, to mora uraditi u zakonskoj formi. 

Jednom sačinjen testament može se uvek izmeniti, poništiti, odnosno drugim testamentom izmenti, odnosno modifikovati nekim uslovom. 

Pravo intelektualne svojine

Intelektualna svojina obuhvata autorsko pravo i prava srodna autorskom pravu i prava industrijske svojine. Pravo intelektualne svojine se karakteriše prisustvom velikog broja međunarodnih konvencija, kojima se nastoji ostvarivanje što je moguće veće, tj. optimalne ujednačenosti zaštite svih oblika intelektualne svojine. Tako se može reći da postoji opsežna regulativa i to kako međunarodna, tako i lokalna, u oblasti intelektualne svojine. Prava industrijske svojine se najčešće dele na pronalazačko pravo (patenti, nove biljne vrste, know how), pravo znakova razlikovanja (žigovi, imena porekla i geografske oznake, industrijski dizajn, poslovno ime) i pravo konkurencije (suzbijanje nelojalne konkurencije).

Advokatska Ćehović i saradnici pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja pred domaćim i stranim sudovima u svim sferama prava intelektualne svojine, a posebno savetovanja i zastupanja iz oblasti zaštite autorskih i srodnih prava i oblasti prava industrijske svojine.

Upravno pravo

Pružanje usluga savetovanja fizičkih i pravnih lica, kao i njihovog zastupanja pred organima državne uprave i u upravnim sporovima pred Upravnim sudom.

Medijsko pravo i pravo informisanja

  • Savetovanja i zastupanja iz kompletne problematike medijskog prava i prava  informisanja.
  • Savetovanja i zastupanja kod ostvarivanja prava na naknadu štete zbog povreda prava ličnosti i ostalih osnova prouzrokovanja štete u oblasti medijskog prava i prava  informisanja.

Privredno pravo

• Osnivanje privrednih društava i registrovanje preduzetnika. 

• Pružanje pravnih usluga i pravne pomoći pri izradi svih vrsta ugovora o privredi, kao i izmena i dopuna istih.

• Pravno savetovanje privrednih subjekata.

• Zastupanje privrednih društava u privrednim sporovima i postupcima pred drugim nadležnim organima.

• Pružanje pravnih usluga u postupcima stečaja i likvidacija.