Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237; 064/128-07-00; 063/7260-312
Email: omarceh@yahoo.com

ADVOKATSKA KANCELARIJA ĆEHOVIĆ 

Pravne usluge i pravna pomoć

Advokatska kancelarija Ćehović i saradnici i njegov advokatski tim se bave svim oblastima prava i advokatskog rada, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Advokat Ćehović i saradnici, kao i njegov advokatski tim su iskusni advokati za Privredno, u čijem sastavu je i tzv. kompanijsko pravo u Republici Srbiji.


Advokati ove Advokatske kancelaije su: advokati koji se bave Registrovanjem, osnivanjem i promenama u privrednim društvima (AD, DOO itd.) u Republici Srbiji, advokati za Porodično pravo u Republici Srbiji, koji su istovremeno i advokati specijalizovani za

razvode brakova, tj. za vođenje brakorazvodnih parnica, za zakonsko

izdržavanje, za poveravanje maloletne dece hraniteljskim porodicama, specijalizovani su i za promene odluka o poveravanju dece, za borbu protiv nasilja u porodici, kao i za potpuno ili delimično lišenje roditeljskog prava kao i sve druge aspe, odnsono pravne institute porodičnog prava. 

Advokatska kancelarija ima i advokate koji su sprecijalizovani za

parnice i gradjansko pravo, kao i advokate specijalizovane za sve aspekte ostvarivanja naknada štete i to kako materijalne, tako i nematerijalne štete, odnosno kompenzacije. Osim toga, Advokatska kancelarja ima i specijaliste, tj. advokate za naknadu i naplatu štete prilikom saobraćajnih nezgoda, advokate koji se bave modalitetima

isplate duga i pravnim i zakonitim sredstvima naplate duga, advokate za prinudna izvršenja i naplatu potraživanja u saradnji sa javnim i sudskim izvršiteljima itd. Posebno ističemo specijaliste ove Advokatske kancelarije, tj. Advokate koji se bave svim oblastima ugovornog prava npr. Ugovorima o prometu nepokretnosti i svim aspektima kupoprodaje i zakupa nepokretnosti, advokati za izgradnju, rekonstrukciju, kao i adaptaciju nepokretnosti, advokati

za proveru zakonske ispravnosti dokumentacije o nepokretnosti tj. vlasničkog statusa nepokretnosti i verodostojnosti dokumentacije

Takođe, u advokatskom timu ove Advokatske kancelarije se nalaze i Advokati koji se bave izradom i kontrolom ugovornih klauzula Ugovora o posredovanju, Ugovora o delu, Ugovora o radu, Ugovora o povremenim i privremenim poslovima, Ugovora o lizingu, Ugovora o kupoprodaji, Ugovora o kreditu i svim oblicima kreditnog odnosa, ostalim bankarskim poslovima, kao  i pratećim kao što su pravna pitanja, Ugovora o beskamatnom zajmu, Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji izmedju preduzeća, Ugovora o cesiji, Ugovora o preuzimanju duga i svih drugih imenovanih i neimenovanih ugovora, poznatih u pravnoj praksi ne samo R. Srbije, već i u svetskoj praksi bankarskog, odnosno finansijskog prava.

Advokatska kancelarija ima i Advokate koji se bave i Naslednim pravom u Republici Srbiji i zastupaju gradjane prilikom pokretanja postupka nasledjivanja tj. ostavinskog postupka i prilikom davanja nasledničkih izjava i sporazumevanja oko deobe zaostavštine, tj, svim pitanjima is područja nasleđivanja. Advokatski tim Advokatske kancelarije ima u svom sastavu i  Advokate koji izradjuju sve vrste punomoćja kao što su npr. specijalna punomoćja za kupoprodaju nepokretnosti, za zastupanje privrednih društava i preduzetnika, za davanje nasledničkih izjava, kao i specijaliste Advokate za otvaranje i upravljanje bankovnim računima rezidenata ili nerezidenata, za otvaranje i upravljanje sefovima i posebnim poštanskim pregradcima, Advokate za zastupanje u postupcima razvoda brakova, Advokate za sastavljanje i izjavljivanje ustavnih žalbe, kao i sastavljanje izjavljivanje i podršku klijentima koji izjavlju predstavke Sudu za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u Strazburu. U Advokatskom timu ove Advokatske kancelarije se nalaze specijalisti tj. Advokati koji se bave sastavljanjem svih ostalih  vrsta isprava i akata, kao napr.: izjava o priznanju duga, izjava i potvrda o izmirenom dugu, izjava i potvrda o preuzimanju pokretnih stvari, izjave i saglasnosti za putovanje maloletne dece sa jednim roditeljem, izjave i saglasnosti jednog bračnog odnsono vanbračnog partnera za prodaju udela drugog bračnog odnosno vanbračnog partnera u sastavu  nepokretnosti koja prestavlja deo bračne, odnosno vanbračne tekovine i drugog bračnog, odnosno vanbračnog partnera. Naglašavamo i postojanje Advokata za sve vrste drugih izjava i saglasnosti za koje je potrebna overa ili overavanje nije potrebno. Advokatska kancelarija ima u sastavu svog pravnog tima i Advokate koji se bave svim institutima Radnog prava kao kao i pružanjem pomoći oko  zaštite od zlostavljanja na radu, poznatijeg u realnom životu kao mobing u Republici Srbiji. Advokatska kancelarija ima i Advokate i druge  specijaliste za  postupke naplate štete od osiguravača, odnosno putem suda, a po osnovu osiguranja, odnosno bez tog osnova, kao što je štetni događaj, odnosno građanski delik, Advokate za Stečajne i likvidacione postupke u Republici Srbiji, advokate koji se bave i oblastima : Pravo potrošača i zaštite interesa potrošača u Republici Srbiji. 

Advokatska kancelarija Ćehović, kao i Advokati u njenom timu se posebno bave i ostalim granama prava, kao što su: 

Porodično pravo

Odnosi se na regulisanje pitanja braka i odnosa u braku, odnosa u vanbračnoj zajednici, odnosa deteta i roditelja, usvojenja, hraniteljstva, starateljstva, izdržavanja, imovinskih odnosa u porodici, zaštite od nasilja u porodici, postupaka u vezi sa porodičnim odnosima i ličnim imenom. Sve ove institucije porodičnog prava su regulisane, pre svega, Porodičnim zakonom. Normama porodičnog prava se reguliše porodica, kao i odnosi među članovima

porodice. Gruba podela porodičnog prava bi bila na bračno, roditeljsko, pravo hraniteljstva i starateljsko pravo. Reč je o pretežno ličnim pravima. Porodičnim pravom R. Srbije se propagira i načelo jednakosti i ravnopravnosti u porodičnim odnosima, bilo da isti proističu iz bračne ili vanbračne zajednice, kao i načelo posebne zaštite porodice, kao i načelo zaštite deteta i njegovog najboljeg interesa. Ovde treba istaći da porodično pravo skoro potpuno izjednačava bračnu i vanbračnu porodičnu zajednicu. Po tome srpsko porodično pravo spada u red najnaprednijih evropskih prava. 

U okviru porodičnog prava pružamo i pravnu pomoć u oblastima:  Razvod braka i svih pratećih pojava-pravnih instituta, kao što su starateljstvo nad

decom, model ostvarivanja viđenja i drugih konakata dece i roditelja, utvrđivanje visine doprinosa izdržavanja dece od strane roditelja ponaosob. Sastavljanje predbračnih/bračnih ugovora Sačinjavanje sporazuma za razvod braka, Pokretanje i sprovođenje pstupaka poništaj braka Pravnim uslugama zastupanja i pružanjem pravne pomoći u postupcima u vezi sa izdržavanjem dece i bivših supružnika Pravnim uslugama vezanim za vršenje roditeljskog prava, odnosno oduzimanja, odnosno ograničenja  roditeljskog prava, kao i sprečavanja nasilja u porodici. 

Nasledno pravo

Nasledno pravo je grana prava u srspkom pravnom sistemu koja reguliše sve aspekte nasleđivanja, tj. raspodelu imovine, prava i obaveze ostavioca (de cuius-a) u slučaju njegove smrti. Nasleđivanje može da bude zakonsko i testamentarno, odnosno zaveštajno nasleđivanje. Među zakonskim naslednicima postoje tzv. zakonski naslednici (punog kapaciteta) i nužni zakonski naslednici, tj, naslednici, koji dobijaju, putem nasleđivanja, samo propisani minimum imovine iz ostavinske mase ostavioca. Postupak nasleđivanje u srpskom pravnom sistemu sprovodi se po pravilima Zakona o vanparničnom postupku i to prvo kod mesno nadležnog osnovnog suda, zatim javnog beležnika, da bi se postupak okončao pred nadležnim osnovnim sudom, višim sudom ili Apelacionim sudom.

Nužno nasleđivanje 

Poseban institut naslednog prava je nužno nasleđivanje. Naime, ako je nekim svojim aktima za života  kao što su pokloni, simulovani ugovori ili testamenti, ostavilac povredio zakonom propisan deo koji pripada konkretnom nasledniku prema pravilima srspkog naslednnog prava po našem

zakonu o nasleđivanja, tom nasledniku pripada tzv nužni nasledni deo. To pravo se ostvaruje kako u okviru ostavinskog postupka, tako se može ostarivati i u parničnom postupku koji se pokreće posebnom tužbom pred mesno nadležnim parničnim sudom, a prema mestu suda koji sprovodi ostavinski postupak. Ako smatrate da vam po bilo kom osnovu pripadaju neka nasledna prava iza ostavioca, kontaktirajte našu adovkatsku kancelariju.

Izrada testamenta / zaveštanja

Sačinjavanje testamenta je veoma važan akt-postupak u životu svakog čoveka. Testament, ili zaveštanje, je strogo lična, poslednja izjava volje ostavioca, kojom on raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti, a koja mora da bude sačinjena u zakonom propisanoj formi, te da ima i određenu zakonom propisanu sadržinu.Kada neko hoće  da raspodeli imovinu za slučaj svoje smrti, tj.  da postavi svoje naslednike, legatare, da uslovi prava naslednika i legatara ili da integrišete u vašu poslednju volju neki drugi elementt ili zahtev, to možete uraditi u zakonskoj formi.Savetuje vam se da zakažete termin za sačinjavanje zaveštanja,  bez nepotrebnih  odlaganja i razvlačenja, zbog hitnosti ovog pravnog posla, ondosno zbog neizvesnosti vremena nastupanja momenta smrti. Smrt svakog živog bića je izvesna, samo je vreme smrti svakoga neizvesno. Sa vremenom smrti nikada i niko ne može biti siguran, te je potrebno da se što pre reši dilema oko sačinjavanja testamenta. Jednom sačinjen testament može se uvek izmeniti, poništiti, odnosno drugim testamentom izmenti, odnosno modifikovati nekim uslovom. 

Ova Advokatska Kancelarija se bavi i pravnim uslugama, odnosno pružanjem pravne pomoći kod pravnih instituta:

• Raskid i poništaj ugovora

• Naplata potraživanja

• Rešavanje ostalih imovinsko-pravnih pitanja

Upravno pravo

Pružanje usluga savetovanja fizičkih i pravnih lica, kao i njihovog zastupanja pred organima državne uprave i pred Upravnim sudom

Radno pravo

•Protiv zakonit otkaz

• Povrede na radu i u vezi sa radom

• Neisplaćivanje ili neredovno isplaćivanje zarada i drugih primanja po osnovu radnog odnosa

• Sastavljanja ugovora o radu i ostalih akata vezanih za rad, po Zakonu o radu, tzv. radnopravnih akata

• Usluge zaastupanja i pružanja pravne pomoći u radnim sporovima

• Zlostavljanje na radu, popularno nazvano mobing

Privredno pravo

• Osnivanje privrednih društava i registrovanje preduzetnika. 

• Pružanje pravnih usluga i pravne pomoći pri zradama  svih vrsta ugovora o privredi, kao i izmena i dopuna istih

• Pružanje usluga i pravne pomoći prilikom pravnih savetovanje privrednih subjekata

• Pružanje usluga i pravne pomoći pri Zastupanje privrednih društava u privrednim sporovima

• Pružanje usluga i pravne pomoći  u postupcima stečaja i likvidacija (prinudnih, odnosno voljnih)

Intelektualna svojina

Intelektualna svojina obuhvata autorsko pravo i prava srodna autorskom pravu i prava industrijske. Pravo intelektualne svojine se karakteriše prisustvom velikog broja međunarodnih konvencija, kojima se nasoji ostvarivanje što je moguće veće, tj. optimalne ujednačenosti zaštite svih oblika intelektualne svojine. Tako se može reći da postoji opsežna regulativa i to kao međunarodna, tako i lokalna, u oblasti intelektualne svojine. Prava industrijske svojine se najčešće dele na pronalazačko pravo (patenti, nove biljne vrste, know how), pravo znakova razlikovanja (žigovi, imena porekla i geografske oznake, industrijski dizajn, poslovno ime) i pravo konkurencije (suzbijanje nelojalne konkurencije). Advokatska Ćehović i saradnici“ pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja pred domaćim i stranim sudovima u svim sferama prava intelektualne svojine.

Prekršajno pravo

Pružanje usluga pravnog savetovanja u oblasti prekršajnog prava, kao usluga kompletnog zastupanja pred Prekršajnim sudovima u ostvarivanju svih vrsta prava fizičkih i pravnih lica, kao okrivljenih u prekršajnim postupcima.

Pravne usluge i pravna pomoć u drugim granama prava: 

Krivično pravo

• Odbrana u krivičnom postupku – zastupanje fizičkih i pravnih  lica u delima opšteg kriminaliteta u svim fazama krivičnog postupka, pred policijskim organima, tužilaštvima i sudovima, tužilaštvima i  drugim institucijama.

• Zastupanje pravnih lica u privrednim prestupima i krivičnim delima

• Nekoliko advokata ove Advokatske kancelarije poseduje sertifikate potrebne  za sticanje prava odbrane maloletnih učinilaca krivičnih dela, kao i lica oštećenih od strane maloletnih lica.Pravne usluge i pravna pomoć pri podnošenju  krivičnih prijava, privatnih krivičnih tužbi i drugih vrsta  akata u krivičnom postupku, kao što je predlog za nadoknadu imovinskopravnog zahteva, naknada troškova postupka, naknada štete neopravdano osuđivanom, odnosno neopravdano pritvorenom licu. 

Građansko procesno pravo

U građanskom pravu postoje tri vrste postupka: parnični, vanparnični i izvršni postupak 

Obligacioni odnosi – Obligaciono pravo

U okviru obligacionog prava postoji pet glavnih izvora obaveza:

a) Ugovori

b) Prouzrokovanje štete

c) Javno obećanje nagrade

d) Neosnovano obogaćenje

e) Nezvano vršenje tuđih poslova.

Advokatska kacelarija Ćehović i saradnici poseduje posebnu specijalizaciju i vrhunsku ekspertizu u oblasti obligacionog prava i to vezanog za svih pet glavnih izvora obligacija-obaveza. Advokati Advokatske kancelarije Ćehović i saradnici pružaju pravne usluge i pravnu pomoć iz oblasti zastupanja u pregovorima za zaključivanje, izmene i dopune i ispunjavanja raznih vrsta ugovora i u svim oblastima regulisanja svih vrsta obaveza, kako njihovog nastajanja, obezbeđenja ispunjenja, samog ispunjavanja, tako i gašenja, odnosno prenova pravnih obaveza. 

Kontaktirajte nas

Advokatska kancelarija Ćehović daće Vam pravne savete pa budite slobodni da nam pošaljete pitanje ili nas kontaktirate.

Cvijićeva 70, 11000 Beograd
011 408-6321; 061-6022-237; 
064-128-07-00; 063-7260-312
omarceh@yahoo.com