Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237; 064/128-07-00; 063/7260-312
Email: omarceh@yahoo.com

ADVOKATSKA KANCELARIJA ĆEHOVIĆ 

Zastupanja i odbrane 

Advokati ove Advokatske kancelarije, koji se bave krivičnim pravom, tj. nasupaju kao  branioci okrivljenog primenjujući Krivično pravo Republike Srbije, kao i advokat tj. advokati ove Advokatske Kancelarije za Prekršajno pravo u Republici Srbiji i bave se odbranama u Krivičnim i Prekršajnim predmetima u Republici Srbiji, kao i  advokati ove Advokatske kancelarije za odbranu maloletnika u krivičnim predmetima i zastupanje maloletnih lica oštećenih izvršenjem krivičnih dela.


Cena svake usluge će se unapred regulisati ugovorom o obavljanju usluga. Advokat garantuje da će sve usluge obavljati maksimalno profesionalno, odgovorno i ažurno. Svakih 3/6 meseci, kao i nakon završetka usluge, advokat će klijenta izveštavati o završenoj usluzi. Advokat će poslati klijejtnu i detaljan izveštaj o obavljenoj usluzi.

O obvavljanju usluga advokat će voditi detaljnu dokumentaciju i formirati posebne dosijee, sa kompletnom dokumentacijom o obavljenim uslugama, koju će na zahtev klijenta, u svako vreme staviti klijentu na uvid i raspolaganje, a po obavljenoj usluzi, advokat će kompletnu dokumentaciju predati klijentu. Advokat će klijentu, po obavljenoj usluzi, predati i sva novčana sredstva ili druge vrednosti koje za klijenta ostvari/naplati obavljanjem usluge.

Za eventualno prouzrokovanu štetu advokat odgovara svojom celokupnom imovinom. Ova odgovornost za štetu je garantovana i posebnim ugovorom o osiguranju za svoju odgovornost koji advokat ima, preko advokatske komore, sa osiguravajućim društvom u Srbiji, koji je zaključen uz posredovanje Advokatske komorom Srbije. Na ovaj način klijent je dodatno zaštićen u slučaju da advokat nije u mogućosti da plati ukupno prouzrokovanu štetu. Što znači da će ostatak -nenadoknađeni iznos štete, do punog iznosa, platiti osiguravajuće društvo, putem Advokatske komore Srbije.

Kontaktirajte nas

Advokatska kancelarija Ćehović daće Vam pravne savete pa budite slobodni da nam pošaljete pitanje ili nas kontaktirate.

Cvijićeva 70, 11000 Beograd
011 408-6321; 061-6022-237; 
064-128-07-00; 063-7260-312
omarceh@yahoo.com