Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237 (dostupan putem Vibera i WhatsApp); 064/128-07-00 ; 063/7260-312


U šumadijskom gradiću Aranđelovcu, u obližnjem naselju Bukovik, podno planine Bukulje, jedan srpski industrijalac, sa svojim saradnicima zaposlenim u preduzeću "Peštan" doo. Bukovik je tri godine varao suvlasnicu gospođu Biserku Damjanović da će otkupiti i njenu jednu trećinu suvlasništva na četiri katastarske parcele, ukupne površine od oko 100 ari da će kupiti i njen suvlasnički udeo u navedenim parcelama za potrebe realizacije planova proširenja proizvodnih i drugih kapaciteta navedenog preduzeća.

27.12.2019

Bilo je tu, razume se, raznih marifetluka sa strane unapred proučenih i proverenih metoda kako da se unapred pripremljeni plan prevare sprovede u delo.

UMESTO STAMBENO-POSLOVNOG KOMPLEKSA ZGRADA, "NIKLI" MAGACINI I PROIZVODNI KAPACITETI PREDUZEĆA "PEŠTAN" DOO, BUKOVIK, KOD ARANĐELOVCA

Gospođa Biserka Damnjanović je imala ozbiljne pregovore sa profesionalnim investitorima u izgradnju stambeno-poslovnih objekata, pri čemu je bila planirala da otkupi dve trećine suvlasničkih udela svoje dve sestre, na navedenim parcelama kako bi mogla, kao jedina vlasnica, da zaključi pravno valjani ugovor sa investitorima, pri čemu bi gospođa Biserka istima ustupila zemljište, a oni njoj određeni broj stanova i poslovnih objekata. Nažalost, verovala je u časne namere, koje su se, po ko zna koji put u današnje vreme u Srbiji, pokazale da su bile prevarne, gospodina Božidara Petkovića i njegovih saradnika da će kupiti kompletne četiri parcele u njenom i suvlasništvu njene dve sestre.

Prevare su trajale, pune tri godine, koje su navele gospođu Biserku Damnjanović da odustane od namere, da koristeći svoje zakonsko pravo preče kupovine, suvlasničkih udela svojih sestara i da tako, kao jedini vlasnik, zaključi ugovor o izgradnji stambeno-poslovnog kompleksa zgrada u naselju Bukovik, čime je pretrpela ogromnu štetu.
Sve pomenuto  vreme prevara i navodnih pregovora, predstavnici preduzeća "Peštan" su koristili da nesmetano uđu u posed zemljišta na pomenute parcele, poruše i unište mnoge objekte koji su tu postojali i da počnu i dobrano odmaknu sa izgradnjom "svojih" planiranih poslovnih objekata u vrednosti od oko 25.000.000, 00 dinara.

KADA SE SUSPENDUJE PRAVNI SISTEM I KADA JEDINI IZVOR PRAVA POSTANE JEDAN ČOVEK

I nakon potpune izmene postojećeg stanja na parcelama na kojima je suvlsnik i gospođa Biserka Damnjanović, preduzeće "Peštan" je pokrenulo, kod Osnovnog suda u Aranđelovcu, vanparnični postupak radi fizičke deobe između tog preduzeća, koje je, u međuvremenu i otkupilo 2/3 (dve trećine) suvlasničkih udela na tim parcelama od dve sestre pomenute gospođe Damnjanović, pošto su nju prevarom navele da ona to ne učini, iako je imala zakonsko pravo preče kupovine  tih dveju trećina suvlasničkih udela svojih sestara a i ozbiljnu nameru da to i učini. U inicijalnom aktu postupka za fizičku deobu preduzeće "Peštan" je podnelo predlog da istom pripadne baš ono zemljište na kome je isto već izvelo radove ogromne vrednosti, a kojima su potpuno izmenile postojeće stanje svih parcela i sada, a i ranije postojećih objekata. Pravnički gledano, dok se ne izvrši fizička deoba između suvlasničara, odnosno zajedničara, na nekoj stvari, svi suvlasničari su i vlasnici u obimima svojih suvlasničkih prava, bukvalno na svakom kvadratnom milimetru te stvari.

Stoga je sasvim nelogično da bilo ko od suvlasnika SAM odredi koji deo zajedničke stvari, odnosno više njih, pripada njemu, a koji pripada drugim suvlasničarima. To može da se učini isključivo ili sporazumom o deobi koji mora biti sačinjen u pisanoj formi i overen od strane javnog beležnika (budući da se ovde radi o nepokretnim stvarima) ili putem sudske podele-razgraničenja zajedničke stvari, ali svakako pre nego što bilo ko od suvlsničara učini bilo kakve promene postojećeg stanja na zajedničkim stvarima. Što nije bio slučaj o kome govorimo u ovoj "priči".

Elem, preduzeće "Peštan" doo, Bukovik je, prvo, samovlasno izvrišlo odabir koji deo zajedničkih stvari će da pripadne njemu, a onda je našlo, nazovimo stalnog sudskog veštaka, koji je, svojim nalazom i mišljenjem, predložio da se podela zajedničkog zemljišta izvrši baš tako da tom preduzeću pripadnu delovi zajedničkih stvari, koje je ono samo i odabralo.


Komentari

Vaše ime i prezime*
Vaš email*
Vaš komentar*