Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237 (dostupan putem Vibera i WhatsApp); 064/128-07-00 ; 063/7260-312


Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.

17.02.2022

Zakonodavac je omogućio licima koja nisu u mogućnosti da se staraju na odgovarajući način o svojoj ličnosti, niti da vode brigu o svojim osnovnim životnim potrebama te čitav niz drugih usluga koji su uslovljeni socijalnim i kulturnim potrebama čoveka, mogućnost da zaključe ugovor o doživotnom izdržavanju sa licem ( davalac izdržavanja ) koje je spremno da preuzme sve obaveze ( nega tog lica, pribavljanje hrane, odeće, obuće , lekova prema ovom licu ( primalac izdržavanja ), te obaveze davaoca izdržavanja ne bi bile uslovljene samo materijalnim činidbama prema primaocu koji je on dužan u skladu sa ugovorom da ispuni ( lat. „Pacta sunt servanda” – „Ugovor je zakon za ugovorne strane“ ) nego bi činidbe davaoca izdržavanja prema primaocu proizilazile i iz moralnih obaveza koje je on ugovorom dužan da ispunjava i ispuni prema primaocu izdržavanja.

Šta je ugovor o doživotnom izdržavanju?

Ugovor o doživotnom izdržavanju je jedan od ugovora naslednog prava koji je veoma zastupljen u praksi i kao takav je značajan deo naslednog prava, kao i  građanskog prava u celini, a posebno obligacionog prava.

Ugovor o doživotnom izdržavanju je regulisan ZAKONOM O NASLEĐIVANjU ("Sl Glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015, u daljem tekstu: ZON )  i to od člana 194 pomenutog zakona pa do člana 204 ZON.

Zakonska definicija ugovora o doživotnom izdržavanju glasi: „Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.“.

Prema toge, ugovor o doživotnom izdržavanju je strogo formalan pravni posao, dakle, mora biti zaključen u pisanoj formi od strane primaoca i davaoca izdržavanja, kao ugovornih strana. Pored toga, ovaj ugovor mora biti zaključen kod javnog beležnika, u obliku javnobeležničke potvrđene ( solemnizovane ) isprave, kako bi isti stupio na pravnu snagu, te prilikom potvrđivanja ovog ugovora od strane javnog beležnika, javni beležnik je dužan da upozori ugovorne strane da imovina koja je predmet ovog ugovora ( a koja prelazi i postaje pravo svojine davaoca izdržavanja, nakon smrti primaoca izdržavanja ) ne ulazi u zaostavštinu primaoca izdržavanja, odnosno njegovu ostavinsku masu i iz nje se ne mogu namiriti nužni naslednici, u suprotnom, ovaj ugovor će biti ništav. Jasno je da je za ovaj ugovor, kao i za svaki drugi dvostrano-obavezan pravni posao potrebna saglasna izjava volja dveju strana, s obzirom da je to jedan od obaveznih elemenata svakog dvostrano obavezujućih ugovora, pa tako i ovog. U ovom slučaju, obaveza davanja izdržavanja je na strani davaoca izdržavanja, a obaveza prenosa prava svojine je na strani primaoca izdržavanja ( Clausula intabulandi – izjava kojom se bezuslovno daje pravo, odnosno saglasnost primaoca izdržavanja, davaocu izdržavanja da upiše pravo svojine na svoje ime u nadležnom katastru nepokretnosti ) a nakon smrti primaoca izdržavanja.

Važno je napomenuti to, da se ugovorom o doživotnom izdržavanju obuhvaćene nepokretnosti koje će pripasti u svojinu davaoca izdržavanja, a nakon smrti primaoca izdržavanja, poželjno je i neophodno je da se ova činjenica zabeleži u katastar nepokretnosti te da se na taj način stavi do znanja svim trećim licima da je predmetna nepokretnost obuhvaćena ovim režimom.

Primalac izdržavanja ovim ugovorom može obuhvatiti samo stvari ili prava koja postoje u momentu zaključenja ovog ugovora,a obaveza davaoca izdržavanja ( ako šta drugo nije ugovoreno ), obuhvata obaveze obezbeđivanja stanovanja, ishrane, odeće, obuće, lekova, odgovarajuće nege u slučaju bolesti i starosti, troškove lečenja i davanja za svakodnevne uobičajene potrebe primaoca izdržavanja.

Obaveze izdržavanja vezane za negu i staranje o primaocu izdržavanja , moraju se ispunjavati ličnim kontaktom između 2 ( dve ) ugovorne strane , dok materijalne obaveze prema primaocu izdržavanja mogu da izvršavaju i druga lica.

Davalac izdržavanja može svoje pravo obezbediti upisom u javne knjige, ali i pored ovoga, u praksi je čest slučaj da se odnosi između davaoca i primaoca izdržavanja toliko poremete da svaka od strana može da zahteva raskid ugovora zbog poremećenih odnosa , ukoliko ti odnosi postanu toliko nepodnošljivi, da više nije moguće ostvarivati svrhu ovog ugovora.  Kada i ukoliko dođe do raskida ugovora zbog poremećenih odnosa, a po odluci suda, primalac izdržavanja je dužan da da naknadu davaocu izdržavanja za primljena davanja i usluge.

Ipak, ukoliko dođe do raskida ovog ugovora zbog krivice samo jedne od ugovornih strana, druga strana ima pravo na pravičnu naknadu.

Doživotno izdržavanje može biti ugovoreno i u korist trećeg lica, raskid ovog ugovora može da zahteva i treće lice u čiju korist je izdržavanje ugovoreno i nakon smrti lica saugovarača davaoca izdržavanja.

Ugovor može da se raskine i zbog promenjenih okolnosti i to samo ukoliko se okolnosti toliko promene da njegovo ispunjenje postane toliko otežano da bi bilo nepravično da ostane na snazi onako kako je bio prvobitno zaključe. U ovom slučaju ugovor se može da prilagodi novonastalim okolnostima ili ga sud svojom odlukom može i da raskine, na zahtev jedne ugovorne strane.

Poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju

Postupak za PONIŠTAJ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU, može se pokrenuti na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, samo ukoliko ugovor o doživotnom izdržavanju nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja, zbog starosti ili bolesti primaoca izdržavanja.

ROK - Zakonski naslednici mogu da traže poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju u roku od  jedne godine od dana saznanja za ugovor ( ovaj rok počinje da teče nakon smrti primaoca izdržavanja ) a najkasnije u roku od tri godine od dana smrti primaočeve.

Međutim, s obzirom da imovina obuhvaćena ovim ugovorom ne ulazi u zaostavštinu ostavioca, odnosno u ostavinsku masu, ovde primaoca izdržavanji, u praksi neretko dolazi do velikog broja sudskih postupaka koji su veoma dugi, složeni i iscrpljujući, te da bi ste veoma teško i uspeli u ovom sudskom postupku bez  podrške i pomoći stručnih lica, tj.advokata – profesionalaca koji bi Vam pružili svu neophodnu pravnu pomoć, znanje i veštine kako bi Vam pripalo ono što bi Vam pripalo kao zakonskom nasledniku ostavioca, u ovom slučaju primaoca izdržavanja, da nije došlo do zaključenja ovakvog ugovora o doživotnom izdržavanju.

Takođe, ovde je potrebno naglasiti da je u praksi izuzetno teško dokaziva činjenica da nije bilo neizvesnosti za davaoca izdržavanja, a zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja, shodno članu 203 ZON, s obzirom da je smrt nepredvidiva, te se skoro nikada, sa potpunom sigurnošću, ne može utvrditi da će neko lice zbog starosti ili bolesti da premine u datom momentu ili u tačno određeno vreme , s obzirom da je toliko slučajeva u praksi koji dokazuju upravo suprotno, tj. da stručna lica odnosno lekari ljudima predvide, da će da žive određen broj sati, dana, meseci, a da se  dešava da ti ljudi žive i po nekoliko godina nakon datog stručnog mišljenja lekara.

Ukoliko bi se desilo da davalac izdržavanja premine pre primaoca izdržavanja, u tom slučaju , sve obaveze davaoca izdržavanja prelaze na bračnog druga i potomke , ukoliko oni na to pristanu, a ukoliko ne pristanu, ugovor se raskida i nemaju pravo na naknadu za ranije dato izdržavanje, dok ukoliko nisu u stanju da preuzmu obavezu izdržavanja primaoca izdržavanja, imaće pravo na naknadu za do tada dato izdržavanje, shodno odluci suda, ceneći imovno stanje primaoca izdržavanja i svih onih koji su bili ovlašćeni da zaključe produženje tog ugovora.

S obzirom na obrađivanu pravnu materiju u ovom tekstu, koja je veoma složena i koja je veoma zastupljena u praksi, autor ovog teksta Vas poziva da prilikom zaključenja ovog Ugovora ili ukoliko želite da raskinete, izmenite, odnsno poništite ovaj ugovor , angažujete ili se posavetujete sa profesionalcima-advokatima iz ove pravne materije , te tako zaštitite Vaša prava i interese, te potencijalne probleme sprečite ili ih barem smanjite na minimum.

Primerak ovog ugovora


UGOVORNE STRANE:


1 ............................. iz Beograda, ................, ul. ........................... br. 35, stan 5, površine 25 metara kvadratnih, JMBG: ............................... (u daljem tekstu „davalac izdržavanja“)

2. ............................. iz Beograda, JMBG:............................( u daljem tekstu „primalac izdražavanja“)

(kolektivno nazvani „ugovornici“)

PREDMET UGOVORA:


Član 1


Predmet ovog ugovora je regulisanje odnosa između ugovornih strana , povodom dožiotnog izdržavanja, koje će obezbediti davalac primaocu izdržavanja.  

Davalac izdržavanja se obavezuje da će doživotno izdržavati svoga oca .................., ovde primaoca izdržavanja.

Davalac izdržavanja će i pružati negu primaocu izdržavanja do kraja njegovog života. Davalac izdržavanja se obavezuje i da blagovremeno i do kraja života primaoca izdržavanja obezbeđivati odvođenje lekaru za lečenje primaoca izdržavanja, kao i obezbeđivati mu lekove koji nisu pokriveni zdravstvenim osiguranjm. Davalac izdržavanja će nakon smrti druge ugovorne strane sahraniti primaoca izdržavanja po verskim običajima religije kojoj pripada primalac izdržavanja.

Član 2

2.1. Davalac izdržavanja će kao uzvrat, odnosno naknadu, tj. nagradu za izvršavanje svih obaveza prema njemu iz Člana 1, koje će izvršavati davalac izdržavanja ostavlja u svojinu jednosobni stan u površini od 25 metara kvadratnih koji se nalazi u Beogradu, ............................................. br. 35, stan 5.

2.2. Primalac izdržavanja ovlašćuje svoga sina davaoca izdržavanja ............................ da, nakon smrti primaoca izdržavanja, može svojom jednostranom izjavom volje da izvrši prenos prava svojine na stanu u Beogradu, ................................................. br. 35, stan br. 5, bez ikakvih dodatnih uslova, a samo na osnovu ovog ugovora, po kome će izvršiti sve svoje obaveze iz Člana 1 ovog ugovora.

2.3. Davalac izdržavanja će snositi troškove izrade i zaključenja ovog ugovora kod javnog beležnika, kao i troškove upisa svog prava svojine na navedenom stanu, kao i porez na prenos apsolutnih prava, prema državi, tj. Gradu Beogradu, koji god od ovih pravnih subjekata bude ovlašćen da taj porez i naplati.


OSTALE OBAVEZE PRIMAOCA IZDRŽAVANjA

Član 3

3.1. Nakon što sud u ostavinskom postupku izuzme stan iz ovog ugovora iz ostale imovinske, tj. ostavinske mase iza tada pokojnog ........................, davalac izdržavanja će biti dužan da prijavi stan nadležnim  javnim preduzećima odnosno organima lokalne samouprave, radi plaćanje svih obaveza komunalnim preduzećima, organima lokalne  samouprave i Vlade R. Srbije.

3.2. Stan iz ovog ugovora nema nikakvih tereta, a ni neizmirenih obaveza.


ZAVRŠNI I PRELAZNE ODREDBE:


Član 4

4.1. Ovaj ugovor se zaključuje u tri jednakosnažna i istovetna primerka od kojih po jedan pripada ugovornim stranama, a jedan nadležnom javnom beležniku.

4.2. Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obe ugovorne snage i kada bude zaključen od strane javnog beležnika sačinjavanjm javnobeležničkog zapisa.


Beograd ........................

U G O V O R N E  S T R A N E


DAVALAC IZDRŽAVANjA                                                  PRIMALAC IZDRŽAVANjA


_____________________                                                    ______________________

   .............................                                                            ..................................


Obojica iz Beograda, ul. ......................................................... 35, stan br. 5


Komentari

Vaše ime i prezime*
Vaš email*
Vaš komentar*