Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237 (dostupan putem Vibera i WhatsApp); 064/128-07-00 ; 063/7260-312


Primer ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora.

18.04.2022

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti - poslovnog prostora

- primerak ugovora -

Zaključen u Beogradu dana .........  ..........godine, između: 


_____________ iz _________, ________ 49, ____________, JMBG: _________, Broj Pasoša: ________ izdat od MUP __________, u čije ime i za čiji račun istupa po punomoćju  __________ iz Beograda, ul. ________ 7, JMBG: __________, l.k. br.: _________ izdata od PS _______ kao opunomoćeno lice (u daljem tekstu „prodavac“)

____________ iz Beograda, ul. ___________ br. 6/7 JMBG: ___________ l.k. br.: ___________ izdata od PS _______ (u daljem tekstu „kupac“)


I  PREDMET UGOVORA: 

Član 1

Predmet ovog ugovora je regulisanje međusobnih odnosa ugovornih strana koji nastaju zaključivanjem ugovora između prodavca i kupca poslovnog prostora. 

Prodavac prodaje, a kupac kupuje poslovni prostor u Beogradu, Novi Beograd, u ulici Bulevar __________, ulaz _____, prizemlje, poslovni prostor br. ____ , korisne površine ____ metara kvadratnih, upisan u Listu nepokretnosti broj _____, Službe za katastar nepokretnosti za gradsku opštinu ________, upisan kao poseban deo zgrade br.___, na katastarskoj parceli br.: ______, K.O. ________. ( u daljem tekstu „poslovni prostor“)

Pravo svojine na poslovnom prostoru prodavac je stekao na osnovu ugovora o kupoprodaji lokala, zaključenog sa _______ d.o.o, kao prodavcem, overenog pred Četvrtim Opštinskim sudom u Beogradu, dana 29.7.2002. godine pod II Ov.br. _______.

Prodavac je pravo svojine na poslovnom prostoru upisao u svoju korist u katastru nepokretnosti na osnovu rešenja RGZ SKN _________ , broj ___________/2018 od _______. godine.


II  KUPOPRODAJNA CENA: 

Član 2

Kupoprodajna cena poslovnog prostora je _________ evra ( _________________ )  

Kupac isplaćuje kupoprodajnu cenu poslovnog prostora prodavcu neposredno posle overavanja ugovora kod nadležnog javnog beležnika. Plaćanje kupoprodajne cene se isplaćuje prenosom deviznih sredstava sa deviznog računa kupca na devizni račun prodavca u iznosu od __________ ( _____________ ), dok je prodavac iznos od ________ ( _______ ) primio na ruke od kupca na ime kapare koja predstavlja vid obezbeđenja da će ovaj glavni ugovor biti i zaključen.


III GARANCIJE PRODAVCA


Predaja državine poslovnog prostora, koji je predmet ovog ugovora, od strane prodavca, kupcu će se izvršiti odmah po overi ovog ugovora i isplati kupoprodajne cene na devizni račun prodavca  u iznosu od ___________ evra ( _______________ )

Član 3


3.1.Prodavac garantuje da poslovni prostor nije predmet nikakve druge transakcije, da prodavčeva svojina na poslovnom prostoru ničim nije ni ograničena, niti opterećena bilo kakvim teretom. Poslovni prostor nije predmet nikakvog drugog pravnog posla koji bi se ticao ograničavanja  ili prenosa svojine prodavca na poslovnom prostoru, izuzev ovog ugovora. 

3.2. Za slučaj ometanja ili gubitka svojine, odnosno pokretanja bilo kakvog spora koji bi imao ovo za svrhu, kupac će blagovremeno obavestiti prodavca, koji će izvršiti sve svoje obaveze o garancijama prodavca definisanim postojećim propisima Republike Srbije. 

3.3. Prodavac će prilikom predaje poslovnog prostora u državinu prikazati kupcu svu verodostojnu i potrebnu dokumentaciju za dokazivanje da su svi troškovi vezani za korišćenje poslovnog prostora podmireni do dana zaključenja i overe ovog ugovora, uključujući i porez na imovinu

3.4. Prodavac se obavezuje da će prilikom zaključenja i overe kupoprodajnog ugovora predati i overenu saglasnost zakonitog supružnika za prodaju poslovnog prostora, s obzirom na činjenicu da je prodavac, a tada u svojstvu kupca u vreme zaključenja ugovora iz člana 1.3. bio u bračnoj zajednici u kojoj je i u vreme zaključenja ovog ugovora.


IV SNOŠENjE TROŠKOVA I TERETA 

Član 4


4.1. Kupac snosi troškove advokata za izradu kupoprodajnog ugovora, sve troškove overe –odnosno solemnizacije ovog ugovora, troškove overe izjave clausule intabulandi, kao i sve poreze na prenos apsolutnih prava. 

4.2.  Kupac će odmah nakon zaključivanja ovog ugovora  kod javnog beležnika, izvršiti promenu imena obaveznika kod svih javnih preduzeća koja vrše komunalne usluge, kao i u poreskim organima za prenos prava svojine na poslovnom prostoru, a ove promene će izvršiti najkasnije u roku od mesec dana od ulaska u državinu poslovnog prostora i o tome će blagovremeno obavestiti prodavca.


V CLAUSULA INTABULANDI

Član 5


5.1. Prodavac, zaključivanjem ovog ugovora i uplatom ugovorne cene kupcu u celosti,  ovlašćuje kupca, da na osnovu ovog ugovora i bez prisustva prodavca ili davanja ikakve dodatne saglasnosti, uslova ili roka izvrši upis svoga prava svojine na poslovnom prostoru, kod nadležne službe za katastar nepokretnosti

5.2. Upisom prava svojine na poslovnom prostoru kupac  postaje jedini i bezuslovni vlasnik na poslovnom prostoru, odnosno nosilac prava svojine na poslovnom prostoru. 


VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE: 

Član 6


6.1.Ovaj ugovor je sačinjen u četiri istovetna i jednakosnažna primerka od kojih svaki za sebe predstavlja originalnu ispravu. 

6.2. Ugovor će se zaključiti potpisivanjem obeju ugovornih strana, kao i overom njihovih potpisa kod javnog beležnika.

6.3. Sve što nije regulisano ovim ugovorom smatraće se regulisanim na način kako glase važeći propisi R. Srbije o ovoj materiji. 


KUPAC                                                        ZA  PRODAVCA

                                                                      (Opunomoćeno lice)

________________________                             _________________________

                                                          

 ________________________                             _________________________


Komentari

Vaše ime i prezime*
Vaš email*
Vaš komentar*