Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237 (dostupan putem Vibera i WhatsApp); 064/128-07-00 ; 063/7260-312


Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života je ugovor koji je propisan Zakonom o nasleđivanju i predstavlja ugovor nasledno-pravnog karaktera.

04.02.2022

Predak ovim ugovorom može raspodeliti potomcima svoju imovinu za života, tj. Svim ili samo nekim ustupiočevim potomcima koji bi bili pozvani po zakonu da ga naslede.

Da bi ovaj ugovor bio punovažan, moraju dati SAGLASNOST za zaključenje istog svi potomci navedeni u prethodnom pasusu, s tim što SAGLASNOST mogu dati i naknadno, dok je sam ugovor punovažan i ako potomak nije dao saglasnost ( umro pre ostavioca, odrekao se nasledstva ili je nedostojan za nasleđivanje ). Ukoliko se neki od potomaka nije saglasio sa ustupljenom imovinom, delovi ustupljene imovine smatraju se poklonom, dok ukoliko se ustupiočev bračni drug ne saglasi sa ustupljenom imovinom, imaće isti položaj kao i ustupiočevi potomci, tj. imovina raspodeljena na ovaj način će se smatrati poklonom, tj. najmanje njihovo pravo na nužni deo ostaje netaknuto. ( u ovom našem primeru ćete videti saglasnost jednog potomka ( sina ) i bračnog supružnika ) Ovaj ugovor će imati sva ograničenja koja su predviđena ugovorm o poklonu, ukoliko se bude smatrao poklonom.

Pak, ukoliko i nema saglasnosti bračnog druga, ugovor između potomaka ostaje na snai, tj. zadržava pravnu snagu.

Imovina raspodeljena na ovaj način, ne ulazi u ustupiočevu zaostavštinu i javni beležnik je dužan da ugovorne strane upozori na to, u suprotnom, ovaj ugovor je ništav.

PREDMET ugovora može biti samo imovina koja postoji u trenutku ustupanja i raspodele, dok je ništava odredba u ugovoru koja predviđa imovinu odnsono raspodelu dobara koja će se zateći u imovini ustupioca.

BITNO je NAGLASITI  da ustupiočeva imovina koja je raspodeljena ovim uvorom, ne ulazi u zaostavštinu ustupioca.

Ustupilac može za sebe ili svog bračnog druga, ali i za oboje ili za nekog drugog, zadržati određena prava na svim ili na nekim ustupljenim dobrima, kao ( npr. doživotnu rentu u novcu ili u stvarima, doživotno izdržavanje..)

Ukoliko je npr. ugovoreno pravo doživotnog izdržavanja za jednog ili za oba bračna druga, pa jedno od njih premine, to prava svakako pripada drugom bračnom drugu dok je u životu ili ukoliko nije šta drugo ugovoreno ili ukoliko šta drugo ne proizilazi iz okolnosti.

Opravdano se može postaviti pitanje, da li može doći do OPOZIVA od strane ustupioca imovine?

Odgovor je DA, može doći do OPOZIVA ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, ukoliko je potomak pokazao grubu neblagodarnost prema ustupiocu. ( npr. ukoliko je prekinuo svaki kontakt sa ustupiocem i pomoć i pažnju koja mu je potrebna, s obzirom na duboku starost i loše zdravstveno stanje ) Najtoplije se preporučuje stranci koja nije pravno obrazovana, tj.koja nema potrebna iskustva i znanja u vezi sa ovim, da angažuje profesionalce, advokate koji će Vam pružiti neophodnu pravnu pomoć i tako u najboljoj meri zaštiti Vaša prava i interese.

Isto pravo ustupilac ima i u slučaju nedavanja izdržavanja ili ukoliko ne namiri ustupiočeve dugove.

Međutim, ukoliko,pak, dođe do OPOZIVA, POTOMAK koji je vratio primljeno, posle ustupiočeve smrti, ima pravo na NUŽNI DEO. Pri utvrđivanju njegovog nužnog dela, koju je eventualno ostavilac ustupio ostalim potomcima i bračnom drugu, smatraće se poklonom.

Primerak jednog ugovora sa saglasnošću drugog potomka i bračnog druga, pogledajte u nastavku.


UGOVORNE STRANE:

………………………………………. ( u daljem tekstu: nosilac imovine )

2a …………………………………… ( u daljem tekstu: sin (a) nosioca imovine )

2b ……………………………………. ( u daljem tekstu: sin (b) nosioca imovine )


( Kolektivno nazvani: potomci nosioca imovine )


3.SUPRUG NOSIOCA IMOVINE I OTAC POTOMAKA NOSIOCA IMOVINE: …………………………………………………………………………. ( u daljem tekstu: davalac saglasnosti na zaključenje ovog ugovora )


I PREDMET UGOVORA

ČLAN 1

Predmet ovog ugovora je raspodela imovine za života od strane nosioca imovine i regulisanje odnosa između nosioca imovine i njegovih potomaka, a u vezi pomenute raspodele imovine za života.

…………………….. kao nosilac imovine iz tačke 1 ( jedan ) zaglavlja ovog ugovora pored ostale imovine ima i i u svojoj privatnoj svojini stan i pravo vanknjižne svojine na stanu broj ………………………………… u navedenoj ulici, po strukturi dvosoban, na kom je stekla pravo svojine na osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti zaključenog u Beoradu dana ………………………. godine sa prodavcima …………………………………………………….. kao suvlasnika na po ½ idealnih delova ( supružnici koji su Zaključili sporazum o deobi bračne tekovine dana ……………………………..overen pod I Ov br. ………………………………… pred Prvim Opštinskim sudom u Beogradu ) na pomenutom stanu i prodavaca sa jedne strane i nosioca imovine kao kupca sa druge strane koji je overen pod I/2 O br. .............. pred Prvim Opštinskim sudom u Beogradu od dana ………………. godine

( u daljem tekstu ugovora: stan koji se raspodeljuje za života - stan broj …………………………………… na šestom spratu stambene zgrade u navedenoj ulici, po strukturi dvosoban )

Susvojinu na udelima od po ½ ………………………………………………………… su stekli na osnovu Ugovora o kupoprodaji-otkupu nepokretnosti zaključenim između ………………………………………………. kao prodavca stana koga je zastupao ……………………………………………………….. kao kupca navedenog stana ………………………………………… godine, II Ov br. ……………… overen pred Prvim Opštinskim sudom u Beogradu od dana …………………………. godine ( u daljem tekstu ugovora: stan koji se raspodeljuje za života - stan broj …………………………………… na šestom spratu stambene zgrade u navedenoj ulici, po strukturi dvosoban )

II RASPODELA IMOVINE ZA ŽIVOTA

ČLAN 2

2.1.  ………………………, kao nosilac imovine, ovim ugovorom raspodeljuje deo svoje imovine, stan koji se raspodeljuje za života, tj. stan broj …………………………..na šestom spratu stambene zgrade u navedenoj ulici, po strukturi dvosoban, prenosi svoje pravo svojine na sina 2a, tj. na ……………………………………………………………………………….sa dejstvom od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

2.2. …………………………………………………………………………………………………, prihvata pravo svojine na stanu koji se rapodeljuje za života, tj, stan broj ………………………………………………. na šestom spratu stambene zgrade u navedenoj ulici, po strukturi dvosoban

2.3. Sin nosioca prava svojine pod 2b, …………………………………………………………………………………………. je saglasan sa prenosom prava svoje stana iz ovog člana od strane njegove majke na njegovog brata, tj...............

III CLAUSULA INTABULANDI

ČLAN 3.

3.1. Nakon stupanja na snagu ovog ugovora, nosilac prava svojine je saglasan da njen sin iz tačke 2a zaglavlja ovog ugovora, ………………………………………………………………… upiše u knjigu nepokretnosti mesno nadležne službe za katastar nepokretnosti u odgovarajućem broju lista nepokretnosti svoje pravo svojine u udelima 1/1 na stanu koji se raspodeljuje za života tj, stan broj …………………………………….. na šestom spratu stambene zgrade u navedenoj ulici, po strukturi dvosoban , bez ikakve posebne saglasnosti ili uslova od strane nosioca imovine i nosioca prava svojine iz tačke 1 zaglavlja ovog ugovora.

IV TROŠKOVI I OBAVEZE VEZANI ZA ZAKLjUČENjE OVOG UGOVORA

ČLAN 4.

4.1. Sve troškove, poreze i druge obaveze vezane za zaključenje i sprovođenje ovog ugovora snosiće sin 2a iz zaglavlja ovog ugovora, tj. ………………………………………………………. ( troškovi izrade ovog ugovora od strane advokata, troškove zaključenja ugovora pred javnim beležnikom, porez na prenos aposlutnih prava )


V DEJSTVO UGOVORA NA SINA POD 2B I SUPRUGA NOSIOCA IMOVINE I OCA POTOMAKA NOSIOCA IMOVINE POD TAČKOM BR. 3 U ZAGLAVLjU OVOG UGOVORA

ČLAN 5.

5.1. Sin pod 2b, ………………………………………………… kao i SUPRUG NOSIOCA IMOVINE I OTAC POTOMAKA NOSIOCA IMOVINE: …………………………………………………………………… saglasni su sa zaključenjem i dejstvima ovog ugovora i izjavljuju da neće isticati svoja nasledna prava odnosno uvećanje svojih naslednih delova koji bi bili prouzrokovani pravnim dejstvima ovog ugovora


VI PRAVNA DEJSTVA OVOG UGOVORA

ČLAN 6.

6.1. Zaključenjem ovog ugovora stan koji se raspodeljuje za života tj, stan broj ……………………………………………………. na šestom spratu stambene zgrade u navedenoj ulici, po strukturi dvosoban prestaje biti deo imovine ……………………….., a postaje deo imovine ……………………… čiji su podaci navedeni u ovom ugovoru, momentom stupanja na snagu ovog ugovora.

6.2. Navedeni stan neće predstavljati deo zaostavštine …………………… nakon njene smrti.

6.3. Pravo svojine na stanu iz ovog ugovora neće ulaziti u nasledni deo sina iz 2a zaglavlja ovog ugovora, tj. …………….. , a sin iz 2b. , odnosno suprug nosioca imovine i otac potomaka nosioca imovine označen pod tačkom br. 3. iz zaglavlja ovog ugovora neće imati pravo na nužne nasledne delova na ovom stanu, odnosno povodom raspoređivanja ovog stana kao dela imovine …………………… iz ovog ugovora.


VII OBAVEZE PRIMAOCA PRAVA SVOJINE NA STANU KOJI SE RASPODELjUJE ZA ŽIVOTA

ČLAN 7.

7.1. Stupanjem na snagu ovog ugovora, sticalac prava svojine na stanu koji se raspodeljuje za života iz ovog ugovora, tj sin pod 2a iz zaglavlja ovog ugovora je u obavezi da prijavi promene nosioca obaveza u vezi stana kao što su porez na imovinu i obaveze prema svim javno – komunalnim preduzećima za vršenje javno-komunalnih usluga u vezi stana, bez odlaganja.


VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 8.

8.1. Ovaj ugovor se zaključuje u 5 ( pet ) istovetnih i jednakosnažnih primeraka od kojih jedan primerak ostaje javnom beležniku pred kojim se zaključuje , a po jedan primerak se predaje svim učesnicima ovog ugovora.

8.2. Ovaj ugovor će stupiti na snagu kada ga potpišu svi navedeni učesnici u ovom ugovoru pred javnim beležnikom koji bude učestvovao u zaključenju ovog ugovora.

8.3. Sve eventualne sporove u vezi zaključenja ovog ugovora , tumačenja i primene ovog ugovora, učesnici ovog ugovora će pokušati sa dobrim namerama da ga reše i pre obraćanja sudu.

8.4. Ukoliko bilo koji spor među učesnicima ovog ugovora ne bude bio rešen bez obraćanja sudu u roku od 30 dana od dana nastanka spora, nezadovoljna strana će moći da se obrati tužbom mesno i stvarno nadležnom sudu u Beogradu radi zaštite svojih prava.


U Beogradu, dana ………………….. godine


UČESNICI U UGOVORU


Nosilac imovine

              ______________________

               ……………………………………….


Sin 2 ( a ) nosioca imovine


              ______________________

                      …………………………..


Sin 2 ( b ) nosioca imovine


          ________________________

                 ……………………………Suprug nosioca imovine i otac potomaka nosioca imovine

             ______________________________

                            ……………………………….Komentari

Vaše ime i prezime*
Vaš email*
Vaš komentar*