Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237 (dostupan putem Vibera i WhatsApp); 064/128-07-00 ; 063/7260-312


Sve imovina (pokretna i nepokretna) koja je stečena ulaganjem rada i novca od strane članova porodične zajednice, predstavlja njihovu zajedničku svojinu, u kojoj njihovi udeli nisu određeni, ali su odredivi i svi članovi porodične zajednice ovom imovinom upravljaju zajednički i sporazumno.

17.03.2022

Obligacioni odnosi koji nastaju iz ugovora ( kao i kod ovog našeg primera ) definisani su Zakonom o obligacionom odnosu RS. Ono što je neophodno znati , jeste da je moguće zaključenje velikog broja ugovora ( praktično svih kojih zamislite, tzv. neimenovani ugovori ), samo ukoliko su isti u skladu sa prinudnim propisima, javnim poretkom i dobrim običajima u RS.

Uopšte o ugovorima

Ugovor je saglasna izjava volja dveju strana i kao takav, pre nego što se postigne saglasnost izjava volja, strane pristupaju različitim fazama pre samog zaključenja bilo koje vrste ugovora, a to je pregovoranje, zatim ponuda za zaključenje ( pred ) ugovora i na kraju prihvat ponude i zaključenje ugovora.

Dakle, pored autonomije ( saglasnosti volje ), svaki ugovor mora imati svoj predmet ( može biti moguć, dopušten, određen ili odrediv ), kauza ( osnov )-koja mora biti doštena ( ne sme biti protivan prinudnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima ), poslovne sposobnosti ugovornih strana i forme ugovora ( tamo gde je forma propisana, kao npr. kod ugovora o kupoprodaji nepokretnosti koji proizvodi pravna dejstva, tj.stupa na pravnu snagu danom potpisivanja i overe od strane nadležnog javnog beležnika )

Imenovani i neimenovani ugovori

Osnovna razlika između podele ugovora na imenovane ( npr. ugovor o zakupu, ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, ugovor o zajmu itd. ) i neimenovane jeste u tome da je pozitivno-pravnim propisima regulisano postojanje zakonskih prava i obaveza ugovornih strana, dok je kod neimenovanih ugovora ( kakav je i ovaj koji smo vam naveli u primeru ), prava i obaveze definišu same ugovorne strane, a njihove saglasne izjave volja u pravni okvir, tj. u odredbe odgovarajućeg ugovora uobličavaju i definišu profesionalci, advokati koji imaju dugogodišnje iskustvo u sastavljanju svih vrsta ugovora, kao i autor ovog teksta i ovog ugovora.

Pored ove, ključna razlika je u tome što kod imenovanih ugovora, ugovorne strane ne moraju posebno da definišu pojedine odredbe ugovora ( kao npr. kod ugovora o kupoprodaji, evikcija ili pravne nedostatke stvari, zatim materijalne nedostatke stvari ), jer samim zaključenjem ovog ugovora, smatra se da su i pristale na norme koje definišu tu vrstu ugovora koju su zaključile, te s toga, većina ugovornih strana ( i one koje su pravni laici ) se odlučuju u praksi da zaključe ovakav ugovor bez podrške , pravne pomoći i asistencije profesionalca-advokata, što je daleko manje rizično za ugovorne strane da će upasti u određeni pravni problem, nego ukoliko same sastave neimenovani ugovor i ispuste određene odredbe koje bi im kasnije mogle prouzrokovati probleme različite prirode, ali vam isto tako pružaju mogućnost da u potpunosti izrazite svoju slobodnu ( autonomnu ) volju, a koju će u pravne okvire tog ugovora uobličiti profesionalac, advokat sa decenijskim iskustvom u ovoj oblasti, kakav je autor ovog teksta.

O ugovoru o raspodeli porodične tekovine

Sve imovina ( pokretna i nepokretna ) koja je stečena ulaganjem rada i novca od strane članova porodične zajednice, predstavlja njihovu zajedničku svojinu, u kojoj njihovi udeli nisu određeni, ali su odredivi i svi članovi porodične zajednice ovom imovinom upravljaju zajednički i sporazumno.

Ukoliko ovakav vid zajedničke svojine nije moguć ( ukoliko ne postoji razumevanje i saglasnost oko upravljanja ili oko raspolaganja tom imovinom ), svaki zajedničar u ovoj imovini može tražiti da se izvrši deoba zajedničke imovine sporazumno ili na sudu ( ukoliko ne postoji saglasnost zajedničara )

Ukoliko postoji saglasnost, udeli svakog od članova porodične zajednice se određuje sporazumom ( ugovorom ) i tačno se navodi koliko je čiji udeo u sticanju određene imovine koja je bila u statusu zajedničke imovine, ali je važno je napomenuti da je neophodna saglasnost svih članova porodične zajednice koji su učestvovali, radom i sopstvenim novcem u stvaranju režima zajedničke imovine, kakva je to zajednička imovina u porodičnoj tekovini. Nakon potpisivanja ovog ugovora, Vi imate pravni osnov da se upišete u odgovarajuće javne knjige u nadležnoj službi za katastar nepokretnosti kao nosilac prava svojine odnosno susvojine.

Ukoliko nemate dovoljno znanja i iskustva da biste sastavili ovakvu vrstu ugovora, da biste uobličili vaše saglasne izjave volja u jedan pravno valjan i utemeljen ugovor ( kakav je ovaj koji smo Vam naveli u primeru  ), obratite se profesionalcima koji će Vaša prava i sve mogu interese zaštiti na način da se svi mogući ili potencijalni rizici svedu na najmanju meru, s bzirom da autor ovog teksta i advokati iz ove advokatske kancelarije imaju velika znanja i iskustva u pisanju svih vrsta ugovora, s obzirom na višedecenijsko iskustvo u advokaturi u zemlji i inostranstvu.

Primer ovog ugovora

Ugovor o raspodeli porodične tekovine


Zaključen u Beogradu, dana _____________, izmeću:

1.______________, od oca _________,iz Beograda, ul. __________ br.12, jmbg:____________, br.l.k.__________ izdata od PS Stari grad  dana _____.2008. godine, sa rokom važenja do dana ________.2028. godine ( u daljem tekstu: ______________ )

sa jedne strane,

2.________________, od oca _________, iz Beograda, ul. __________, br.180, jmbg:_______________, br.l.k.___________ izdata od PU za grad Beograd dana ________.2014. godine, sa rokom važenja do dana _______.2024. godine ( u daljem tekstu: _______________ )

sa druge strane

UZ SAGLASNOST: 

1.________________, od oca ___________, iz Beograda, ul. __________ br. 12, br. l.k.__________, jmbg: _______________ 


I UVODNE KONSTATACIJE

1.____________ je vanbračna supruga, gospodina _____________ iz Beograda, od oca _____, iz Beograda, ul. ________ br. 12, br. l.k.___________, jmbg: ___________, koji je otac ______________, a koji je pastorak ____________.  

2. Navedeno troje lica su dugo vremena činili porodicu, odnosno porodično domaćinstvo sa navedenim srodstvima.

3.Nakon odrastanja i sticanjem punoletstva, _____________ je zaključio brak sa svojom suprugom i sa njom formirao svoju porodicu u kojoj imaju dvoje maloletne zajedničke dece i žive odvojeno od pomenutih lica, oca ___________ i maćehe ______________. 

4. U toku trajanja porodice ___________________ i ___________ , ____________ i __________________ su postigli dogovor o sticanju zajedničke porodične imovine.

5. Pored nekih pokretnih stvari, u toku trajanja porodične zajednice, a i kasnije, do danas , nepokretna imovina navedene porodične zajednice između ______________ i __________ se sastoji iz:

a) Iz zemljišta koje predstavlja katastarsku parcelu ________, KO _________, ukupne površine 360 m2, kategorije B sa slobodno stojećim stambenim objektom , kategorije B, klasifikacione oznake ___________ u ulici ____________ br.12 u Beogradu, spratnosti Po+P+1+Pk, visine venca objekta je 8,15 ( u odnosu na kotu ulaznog trotoara ) ukupne bruto razvijene građevinske površine po PDR 359,97 m2 poPS – u bruto nadzemno 417,24 m2 i bruto podzemno 108,35 m2 sa šest stambenih jedinica na nivou prizemlja, prvog sprata i potkrovlja. U nivou podruma su dve garaže sa po jednim parking mestom i dve stanarske ostave.

b) U zajedničku porodičnu imovinu , nepokretnosti navedenih __________ i _____________ spadaju i sledeći apartmani na kat.parceli ________, KO _________, površine 0,00,61 ha , zemljište pod zgradom objektom, površine 0,01, 74 ha u objektu-porodičnoj-stambenoj zgradi, broj 2, spratnosti Po+Pr+Sp+2Pk , izgrađenoj na toj parceli, kao i na posebnim delovima tog objekta i to: stan-garsonjera oznake 7/01 na ulazu 1, u suterenu tog objekta,površine 35m2, jednosobnom stanu oznake 1/1, na ulazu 1, u prizemlju objekta, površine 39m2; i jednosobnom stanu, oznake 1/02, na ulazu 2, u suterenu objekta, površine 103 m2 sve upisano u list nepokretnosti broj _______ KO ________, SKN _________, za koje je izdata upotrebna dozvola od strane opštine ________, opštinska uprava, odsek za urbanizam i prostorno planiranje: __________________.2014. godine

v) U zajedničku porodičnu imovinu , nepokretnosti navedenih ______________ i ___________ spada i  1/30 na kat.parceli br.__________ po kulturi zemljište pod zgradom-objektom, površine 0,01,48 ha i zemljište uz zgradu-objekat površine 0,13,49 ha i 8/30 na objektu-vikend kuće, br.zgrade 1 , spratnosti Po+Pr+Sp, površine u osnovi 148m2 izgrađenoj na navedenoj parceli na _________________ br.95, sve upisano u listu nepokretnosti broj _______ KO ________. 

g) U zajedničku porodičnu imovinu , nepokretnosti navedenih ___________ i ____________ spada i zemljište na ___________ koje se nalazi na kat.parceli br.__________, po kulturi pašnjak 6.Klase, površine 0,44,42 ha, upisane u list nepokretnosti broj ________ KO ___________ koje je po ugovoru o poklonu zaključenom između _____________ kao poklonodavca i ___________ kao poklonoprimca od dana 20.07.2016. godine, overenog od strane javnog beležnika ___________________, pod brojem OPU: ____________.

d) U zajedničku porodičnu imovinu , nepokretnosti navedenih ________________ i ____________ spada i zemljište na kat.parceli _________ na ________, po kulturi pašnjak 6.Klase, površine 0,03,03ha, upisano u SKN __________, ali ne na ime sticaoca zajedničke porodične tekovine, tj. nalazi se u vanknjižnoj svojini, odnosno susvojini ( porodičnoj imovini ) sticaoca.

Đ) U zajedničku porodičnu imovinu , pokretnosti navedenih ____________ i ______________ spadaju i dva automobila: a) GOLF 5 – dizel -2008 godine proizvodnje, reg.tablice______________, broj šasije i motora______________________, saobraćajna dozvola broj_______________ 

b) SUZUKI GRAND VITARA, god.proizvodnje___________ reg.tablice______________, broj šasije i motora______________________ , saobraćajna dozvola broj_______________


II DOPRINOSI U STICANjU ZAJEDNIČKE PORODIČNE IMOVINE 

1.Pre početka sticanja zajedničke porodične tekovine  iz prethodnih konstatacija  , članovi porodice _____________ ( vanbračna supruga ____________ ) i _____________ ( sin __________ ) su postigli dogovor da zajedničku imovinu stiču, tako što će _______________ ulagati svoj rad koji je potreban za sticanje porodične imovine, a posebno nepokretnosti uključujući, bez ograničenja, zaključivanje raznih ugovora potrebnih za sticanje odnosno izgradnju nepokretnosti i inženjering, tj.kompletno upravljanje svim načinima sticanja svojine na nepokretnostima, a ______________, ulaganjem svojih finansijskih sredstava potrebnim za sticanje porodične imovine.

2. Navedeni članovi porodice su procenili i dogovorili se da će ______________ svojim ulaganjima iz prethodne tačke, sticati udele u svim predmetima zajedničke porodične imovine u obimu od 40%, a ________________, u obimu od 60%.

3. S obzirom da je najveći broj predmeta koji predstavljaju zajedničku porodičnu imovinu navedenih dvoje lica fizički doveden do stanja spremnosti za upotrebu u namenjene svrhe, a pravna spremnost za upis u odgovarajuće javne knjige, to navedena lica, ovim ugovorom vrše konkretizaciju i pravno zaokruživanje podele svojih gore navedenih udela u imovini putem utvrđivanja konkretnih nekretnina, na kojima će svako od navedenih lica, moći da upiše svoje pravo svojine na tim posebnim nepokretnostima.

4. Navedeni članovi porodičnog domaćinstva će na osnovu samog ovog ugovora, odnosno ostalih potrebnih dokumenata, moći da upišu samostalno i bez dalje međusobne saglasnosti svoja prava svojine na nepokretnostima: 


III NEPOKRETNOSTI NA KOJIMA ĆE ČLANOVI PORODICE MOĆI DA UPIŠU SVOJE PRAVO SVOJINE U PUNOM OBIMU

IIIa Nekretnine i pokretne stvari na kojima će __________________ moći da upiše svoje pravo svojine u obimu 1/1

Član 1.

1.1.Stanovi broj 1 u prizemlju , površine 50.05 m2, stan broj 6 u potkrovlju, površine 54.18 m2 i 2 ( dve ) ostave ( koje će graditelj adapitarti i pretvoriti u stambene jedinice prema važećem Ugovoru o građenju zaključenog između ________________ i graditelja u kom se nalazi stan, a koji je zaključen dana__________, između _____________________ kao investiora, odnosno naručioca i _____________________ kao izvođača radova ), a koji se nalaze u objektu na  katastarskoj parceli ____________, KO _____________, ukupne površine 360 m2, zemljište pod objektom u površini od ________ i zemljište uz objekat u površini od__________, kategorije B sa slobodno stojećim stambenim objektom , kategorije B, klasifikacione oznake ____________ u ulici ____________ br.12 u ______________, spratnosti Po+P+1+Pk, visine venca objekta je 8,15 ( u odnosu na kotu ulaznog trotoara ), ukupne bruto razvijene građevinske površine po PDR 359,97 m2 poPS – u bruto nadzemno 417,24 m2 i bruto podzemno 108,35 m2 sa šest stambenih jedinica na nivou prizemlja, prvog sprata i potkrovlja. U nivou podruma su dve garaže sa po jednim parking mestom i dve stanarske ostave. Kao i dva parking mesta iz Glavnog projekta.

1.2.Nekretnine na ______________ i to: a) Garsonjera broj 01 u suterenu, površine 35 m2 i b) Jednosoban stan , broj 02 u suterenu, površine 103.00 m2, a koji se nalaze u objektu na kat.parceli ________________, KO ___________, ukupne površine 0,00,61 ha , zemljište pod zgradom objektom površine od ___________, i zemljište uz objekat površine od ____________, ukupne površine 0,01, 74 ha u objektu-porodičnoj-stambenoj zgradi, broj 2, spratnosti Po+Pr+Sp+2Pk , izgrađenoj na toj parceli, kao i na posebnim delovima tog objekta, upisano u list nepokretnosti broj _______ KO __________, SKN ___________, kao pravo svojine ______________, za koje je izdata upotrebna dozvola od strane opštine __________, opštinska uprava, odsek za urbanizam i prostorno planiranje: ______________________.2014. godine.

1.3. 1/30 na kat.parceli br.___________ po kulturi zemljište pod zgradom-objektom, površine 0,01,48 ha i zemljište uz zgradu-objekat površine 0,13,49 ha, upisano u listu nepokretnosti broj _______ KO _________.

1.4. 3.3. Zemljište na kat.parceli ___________ na ________, po kulturi pašnjak 6.Klase, površine 0,03,03ha, upisano u SKN ____________, ali ne na ime sticaoca zajedničke porodične tekovine, tj. nalazi se u vanknjižnoj svojini, odnosno susvojini ( porodičnoj imovini ) sticaoca.

1.5.Automobil marke SUZUKI GRAND VITARA, god.proizvodnje___________ reg.tablice______________, broj šasije i motora______________________, saobraćajna dozvola broj_______________, a koji je u vreme stupanja na snagu ovog ugovora na korišćenju kod _____________ ( _____________ oca ) od sada će biti u svojini _______________.

IIIb Nekretnine i pokretne stvari na kojima će _________________ moći da upiše svoje pravo svojine u obimu 1/1

Član 2.

2.1. Stan broj 5 u potkrovlju , površine 62.49 m2, i 2 ( dve ) garaže , a koji se nalaze u objektu na  katastarskoj parceli ___________, KO ___________, ukupne površine 360 m2, zemljište pod objektom u površini od ________ i zemljište uz objekat u površini od__________, kategorije B sa slobodno stojećim stambenim objektom , kategorije B, klasifikacione oznake _________ u ulici ____________ br.12 u ____________, spratnosti Po+P+1+Pk, visine venca objekta je 8,15 ( u odnosu na kotu ulaznog trotoara ), ukupne bruto razvijene građevinske površine po PDR 359,97 m2 poPS – u bruto nadzemno 417,24 m2 i bruto podzemno 108,35 m2 sa šest stambenih jedinica na nivou prizemlja, prvog sprata i potkrovlja. U nivou podruma su dve garaže sa po jednim parking mestom i dve stanarske ostave. 

2.2. 1.2.Nekretnina na _____________ i to: a) Jednosobni stan broj 01 u prizemlju, površine 39m2, a koja se nalazi u objektu na kat.parceli ___________, ukupne površine 0,00,61 ha , zemljište pod zgradom objektom površine od ___________, i zemljište uz objekat površine od ____________, ukupne površine 0,01, 74 ha u objektu-porodičnoj-stambenoj zgradi, broj 2, spratnosti Po+Pr+Sp+2Pk , izgrađenoj na toj parceli, kao i na posebnim delovima tog objekta, upisano u list nepokretnosti broj ________ KO __________, SKN _________, kao pravo svojine _______________, za koje je izdata upotrebna dozvola od strane opštine ___________, opštinska uprava, odsek za urbanizam i prostorno planiranje: ________________.2014. godine.

2.3. GOLF 5 – dizel -2008 godine proizvodnje, reg.tablice______________, broj šasije i motora______________________, saobraćajna dozvola broj_______________, ostaje u svojini ______________________

IIIc Nekretnine koje ostaju u susvojini _________________ u obimu od 40% idealnog udela i ___________________ u obimu 60% idealno udela:

Član 3.

3.1.Stan broj 2, površine 46.70m2, po strukturi jednoiposoban koji se nalazi u prizemlju stambenog objekta, spratnosti Po+P+1+Pk u ________ u ul. ________ br.12, na kat.parceli broj ______ KO ___________ za koji je već zaključen predugovor o kupoprodaji nepokretnosti između _____________ kao prodavca i ___________ kao kupca iz Beograda, ul. __________, stan br.1, jmbg: ____________. Sav novac koji predstavlja kupoprodajnu cenu, biće podeljen između _______________ i ________________ u odnosu od 60% prema 40%.

3.2. 8/30 na objektu-vikend kuće, br.zgrade 1 , spratnosti Po+Pr+Sp, površine u osnovi 148m2 izgrađenoj na navedenoj parceli na ____________, ul. _____________ br.95, sve upisano u listu nepokretnosti broj ____________ KO ____________.

IIId NEKRETNINE KOJE IMAJU POSEBAN STATUS

Član 4.

4.1. Zemljište na _________ koje se nalazi na kat.parceli br._____________, po kulturi pašnjak 6.Klase, površine 0,44,42 ha, upisane u list nepokretnosti broj ________ KO ___________ koje je po ugovoru o poklonu zaključenom između ______________ kao poklonodavca i _____________ kao poklonoprimca od dana 20.07.2016. godine, overenog od strane javnog beležnika ______________________br.20, pod brojem OPU: _______.

4.2. Navedeni ugovor je zaključen kao fiktivni ugovor o poklonu iz razloga što ____________ kao poklonodavac nije mogao dalje da ima navedenu parcelu upisanu sa njegovim pravom svojine na istoj, iz ličnih razloga, te je zaključio navedeni fiktivan ugovor o poklonu.


IV OSTALE ODREDBE UGOVORA

Član 5.

5.1. U cilju nastavljanja sa izuzetno pozitivnim i toplim razvojem porodičnih odnosa između članova porodice ugovornih strana ovog ugovora, obe ugovorne strane garantuju jedna-drugoj da će učiniti sve što je u njihovoj moći, a tiče se krajnje realizacije prava ugovornih strana iz ovog ugovora o deobi zajedničke porodične tekovine, te porodične strane u istom smislu jedna-drugoj garantuju da će u potpunosti sarađivati i u dobroj veri i sa najboljim namerama, da će se međusobno pomagati, kako bi sebi obome olakšali svaki mogući problem koji budu morali da rešavaju u ostvarivanju i svojih posebnih ciljeva u realizaciji svojih posebnih planova, a i zajedničkih interesa koji će se realizovati na strani ____________ koja ima nameru u konačnom da izvrši nesmetanu prodaju svih nekretnina koje su ovde navedene kao njena sadašnja ili buduća svojina ( odnosno imovina ), a i u realizaciji zajedničkih interesa koji ostaju na strani __________, a tiču se nekretnina iz tačaka IIIc i IIId ( koji se tiču __________, oca ___________ ).

5.2. Na strani _____________ u vezi nekretnina koje se nalaze u njegovoj svojini iz tačke IIIb, ______________ garantuje da će učiniti u dobroj veri i sa najboljim namerama, svoje najbolje napore kako bi olakšala gore imenovanom da lakše ostvari svoje najbolje ciljeve i interese. Takođe, _____________ garantuje ___________ da će u dobroj veri i sa najboljim namerama učiniti dalje radnje i postupanja kako bi i ona , a i ____________, kao i ___________, mogli da realizuju svoja prava, interese i ciljeve vezane za gore navedene nekretnine koje se njih tiču, odnosno su povezane sa njima odnosno njihovim pravima i interesima.

5.3. Ovim ugovorom _______________, i formalno prenosi sva svoja prava iz ugovora o građenju objekta u zajedničkoj porodičnoj tekovini __________ i ____________, koja se odnose na nekretnine u tački IIIa, tj.na _____________, a koja se nalaze u objektu na  katastarskoj parceli __________, KO ___________, ukupne površine 360 m2, kategorije B sa slobodno stojećim stambenim objektom , kategorije B, klasifikacione oznake _________ u ulici ___________ br.12 u ___________, spratnosti Po+P+1+Pk, visine venca objekta je 8,15 ( u odnosu na kotu ulaznog trotoara ), ukupne bruto razvijene građevinske površine po PDR 359,97 m2 poPS – u bruto nadzemno 417,24 m2 i bruto podzemno 108,35 m2 sa šest stambenih jedinica na nivou prizemlja, prvog sprata i potkrovlja. Posebno garancije koje se tiču kvaliteta radova, solidnosti građevine, te uređenja ostava u stambene u jedinice u skladu sa Ugovor o građenju.

5.4. Sva prava iz ugovora o građenju objekta na ___________ i to objekat na kat.parceli ____________, KO ____________, površine 0,00,61 ha , zemljište pod zgradom objektom, površine 0,01, 74 ha u objektu-porodičnoj-stambenoj zgradi, broj 2, spratnosti Po+Pr+Sp+2Pk , izgrađenoj na toj parceli, kao i na posebnim delovima tog objekta i to: stan-garsonjera oznake 7/01 na ulazu 1, u suterenu tog objekta,površine 35m2, jednosobnom stanu oznake 1/1, na ulazu 1, u prizemlju objekta, površine 39m2; i jednosobnom stanu, oznake 1/02, na ulazu 2, u suterenu objekta, površine 103 m2 sve upisano u list nepokretnosti broj _________ KO ________, SKN ________, za koje je izdata upotrebna dozvola od strane opštine _______, opštinska uprava, odsek za urbanizam i prostorno planiranje: ______________.2014. godine,a koji je zaključio _____________ ( sa svim kasnijim prometima ), prenose se na ____________.

5.5. Ni _____________ ni ___________ neće praviti nikakve pravne smetnje ____________ u pogledu zaključivanja akata sa izvođačima radova na navedena dva objekta u ovom članu, u tačkama 5.3. i 5.4. u regulisanju odnosa sa izvođačima od strane ______________ vezano za ovu materiju.


V CLAUSULA INTABULANDI

Član 6.

_________________ je bezuslovno saglasan i ovim putem izričito ovlašćuje _________________ da na delu zajedničke porodične tekovine iz stava IIIa, tj.objektima iz te tačke može da upiše pravo svojine na svakom od objekata iz tačke IIIa, bez njegove ikakve dalje saglasnosti odnosno prisustva u mesno nadležnim službama katastra nepokretnosti.


VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7.

7.1. Ovaj ugovor je sačinjen u 5 (pet ) istovetnih i jednakosnažnih primeraka, od kojih svaki predstavlja originalnu ispravu od kojih svaka strana zadržava po jedan, a jedan se prilaže nadležnom javnom beležniku, pred kojim će se zaključiti ovaj ugovor.

7.2. Ovaj ugovor će stupiti na pravnu snagu danom potpisivanja od obe ugovorne strane kao i davanja saglasnosti u pisanoj formi od strane _______________ iz ___________, ul. ______________ br.13, l.k.___________, jmbg: ________________ ( oca __________________ ) i kada ga overi na propisan način mesno nadležan javni beležnik.

7.3. Ovaj ugovor će biti tumačen u dobroj veri i sa najboljim namerama od strane svih učesnika ovog ugovora. 

7.4. Svi sporovi, razlike u tumačenju, koji nastanu u toku ili u vezi tumačenja ovog ugovora odnosno primene, tj.realizacije njegovih odredaba, biće rešavani pre eventualnog obraćanja sudu u dobroj veri i sa najboljim namerama, u cilju postizanja jedinstvenih stavova i ostvarivanja maksimalne efikasnosti u realizaciji ovog ugovora. Ukoliko neki spor ili razlika u vezi tumačenja odnosno primene ugovora do njegove konačne realizacije, biće rešavane u dobroj veri i sa najboljim namerama u roku od 30 dana od dana nastanka spora odnosno razlike u vezi tumačenja ili primene odredaba ovog ugovora. Ukoliko učesnici ovog ugovora ne budu mogli da postignu saglasnost u roku od 30 dana od dana nastanka spora odnosno razlike u vezi tumačenja ili primene odredaba ovog ugovora, nezadovoljan učesnik ugovora će imati pravo da se obrati Višem sudu kao stvarno nadležnom sudu u Beogradu.

Beograd, dana_______________ godine

UČESNICI UGOVORA

_______________________

1._______________


________________________

2.________________


________________________

3.______________


Komentari

Vaše ime i prezime*
Vaš email*
Vaš komentar*