Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237 (dostupan putem Vibera i WhatsApp); 064/128-07-00 ; 063/7260-312
advokat beograd - omer cehovic


Advokat Omer Ćehović

Rođen 25.12.1954. godine. Završio Srednju učiteljsku školu u Banja Luci 1972. godine, nakon čega je radio kao učitelj dve i po godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,57. Profesionalnu karijeru započeo, kao diplomirani pravnik – pripravnik u Rafineriji Nafte „Pančevo“ u sastavu SOUR „Naftagas“ (kasnije „NIS” Novi Sad). Deo pripravničkog staža, u trajanju od šest meseci, obavio u Opštinskom sudu u Pančevu. 


  • Nakon položenog pripravničkog ispita, raspoređen na poslove šefa Grupe za zastupanja Rafinerije i SOUR „Naftagasa“. Narednih pet godina rukovodio Grupom. U toku tog perioda, pored poslova rukovođenja Grupom, radio na poslovima zastupanja u raznovrsnim pravnim postupcima, učestvovao u pregovorima, sačinjavao nacrte, konačne tekstove i zaključivao sve vrste ugovora o nabavci sirovina i ostalih repromaterijala za potrebe proizvodnih procesa Rafinerije i „Naftagasa“, kao i ugovora o prodaji derivata, proizvoda od nafte, nabavke svih vrsta materijala i opreme za potrebe Rafinerije i “Naftagasa”. Pomenuta Grupa se sastojala od diplomiranih pravnika, finansijskih stručnjaka, komercijalist i drugih stručnjaka. Zastupao je Rafineriju i „Naftagas“ u svim vrstama postupaka pred sudovima, organima državne uprave i međunarodnim arbitražama. 
  • Širom Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Azije vodio pregovore u cilju zaključenja skoro svih vrsta ugovora, učestvovao u zaključivanju poravnanja i mirnog rešavanja sporova. Takođe, radio na izradi nacrta konačnih verzija, kao i izmena i dopuna raznovrsnih ugovora kao što su: ugovori o nabavkama tehnologija, o izradama projektne dokumentacije, o nabavkama (eng. Procurement) opreme i materijala, ugovori o izvođenju radova na izgradnjama, rekonstrukcijama, dogradnjama i održavanjima svih vrsta objekata u okviru Rafinerije i „Naftagasa“, Novi Sad. Nakon dve i po godine rada u Rafineriji, završio magistarske studije iz oblasti privrednog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon položenog usmenog magistarskog ispita i odbrane magistarske teze pod nazivom „Ugovor o građenju tipa ključ u ruke“, sa sveobuhvatnom opisnom ocenom „položio sa odlikom“, i stekao zvanje magistra pravnih nauka.
  • Tokom magistarskih studija, u periodu od šest meseci, specijalizovao se u Ženevi i Parizu u radu na zastupanjima pred međunarodnim trgovinskim arbitražama. Nakon ćetiri godine rada u Rafineriji i „Naftagasu“ položio pravosudni ispit sa opisnom ocenom „položio sa odlikom“. Potom završio specijalističke studije „Međunarodni ugovori“ u trajanju od jedne godine. Bio jedini iz generacije, koja je imala 800 posdiplomaca, koji je završni ispit položio sa odlikom i to u prvom ispitnom roku. U toku ovog prvog perioda rada, u trajanju od pet godina, u Institutu za strane jezike u Beogradu savladao odlično engleski jezik to uzimanjem privatnih časova, čitanjem stručne i druge literature na engleskom jeziku, kao i pohađanjem svih nivoa kuseva na “Institutu za strane Jezike u Beogradu“. Završio jednogodišnji studij engleskog jezika na Narodnom univerzitetu Božidar Adžija u Beogradu. Nakon položenog ispita, imenovan za ovlašžćenog sudskog tumača za engleski jezik. Posle ovog petogodišnjeg perioda rada, raspoređen je na poslove pravnog savetnika direktora Rafinerije. Istovremeno nastavio sa radom na svim prethodno navedenim poslovima u okviru Grupe za zastupanja i vršio nadzor nad radom Pravne službe u okviru Rafinerije.

Rad u inostanstvu

  • Zbog ratnih dešavanja u bivšoj SFRJ, a kasnijeJ, napustioJ i odselio se u Singapur. Tamo, nakon odgovarajućih studija na Pravnom fakultetu, položio dodatne i ispite razlike u cilju nostrifikovanja diploma pravnika i magistra pravnih nauka, kao i pribavljanja licence za obavljanje advokatskih poslova. U tom periodu, takođe se obrazovao i za sticanje znanja iz poslovnog i pravno-stručnog engleskog jezika s obzirom da je engleski službeni jezik u Singapuru. Posle nostrifikacije navedenih diploma, upisao se u Imenik advokata Advokatske komore u Singapuru.
  • Prvo zaposlenje, kao advokat, u Singapuru je bilo u Kompaniji za pravno-advokatske usluge, čija je „majka kompanija“ tj. osnivač „Artur Andersen Legal“ bio domiciliran u Sjedinjenim Američkim Državama. Obavljao skoro sve vrste pravno-advokatskih poslova, a posebno iz oblasti međunarodnog trgovinskog, finansijskog i bankarskog prava. Poslovi su obuhvatali zastupanja u pregovorima, izrade nacrta, konačnih tekstova, kao i izmene i dopune raznovrsnih ugovora. Ove poslove je radio i u filijalama navedene Kompanije koje su se nalazile u Hong Kongu, Bankoku (Tajland), Taj Peju (Tajvan) i Sidneju (Australija). Zastupao u predstečajnim i stečajnim postupcima, u postupcima sprovođenja reorganizacija pravnih lica u različitim državama. Takođe, zastupao pred sudovima i međunarodnim trgovinskim arbitražama u svim pomenutim državama. Bio zastupnik kako kompanija tj. pravnih tako i fizičkih lica. Postupao kao arbitar različitih veća međunarodnih trgovinskih arbitraža u tri države. Kompletan rad obavljao iskljućivo na engleskom jeziku, osim u Tajlandu, gde se koristio lokalnim jezikom. Tokom vikenda, praznika odnosno u slobodno vreme, radio je i kao profesor – učitelj engleskog i engleskog- poslovnog jezika u različitim institucijama.
  • Ukupan rad u inostranstvu trajao je 15 godina i 6 meseci. Sve pravno-advokatske poslove obavljao u zemljama koje pripadaju anglosaksonskom pravnom sistemu. Zahvaljujući životu i radu u inostranstvu stekao značajno iskustvo u struci i edukaciji drugih u oblastima opšteg, poslovnog i pravnostručnog engleskog jezika. Osim toga stekao i posebna znanja kao i iskustva u radu tržišta kapitala i stranih valuta, u marketingu, menadžmentu i drugim oblastima koje ranije nije bilo moguće steći u SFRJ, odnosnoJ. Iz porodičnih razloga vratio se u Srbiju. Odmah po povratku u Beograd, upisao se u Imenik advokata Advokatske komore Beograda i nastavio da radi kao advokat. O.S. Ćehović i dalje obavlja sve vrste pravnih i advokatskih poslova, sa posebnim naglaskom na zastupanjima i odbranama u građanskim i krivičnim postupcima. Svakako se bavi i pružanjem pravne pomoći i usluga zastupanja različitim pravnim i fizičkim licima, kao i preduzetnicima u zaključivanju, izradi, izmenama i dopunama raznih vrsta ugovora, poravnanjima, kao i u vansudskim rešavanjima sporova.
  • Specijalizovana znanja stekao za rad sa maloletnicima, kao i u oblasti porodičnih odnosa i medijacije. Uporedo obavlja i poslove prevođenja kao ovlašćeni sudski prevodilac za engleski jezik. Inicijator je osnivanja i jedan od osnivača Zajedničke advokatske kancelarije Ćehović, Grahovac, Janjić, Simović & partners i Udruženja advokata i ostalih građana za vladavinu prava i socijalnu pravdu.