Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237 (dostupan putem Vibera i WhatsApp); 064/128-07-00 ; 063/7260-312

ADVOKATSKA KANCELARIJA ĆEHOVIƇ

Advokati za imovinsko pravne odnose

Advokatska kancelarija Ćehović i saradnici se bavi i svim imovinsko-pravnim pitanjima tj. pružanjem pravnih usluga iz ove oblasti. To pre svega podrazumeva zastupanje u sporovima o naknadi štete, rešavanje pitanja iz neosnovanog obogaćenja, nezvanog vršenja tuđih poslova, jednostrane izjave volje, kao i zastupanje u opšteimovinskim pitanjima, iz bilo koje oblasti prava, uzimajući tu i ostvarivanje prava stranaka iz pravnih sistema drugih država. 

Najčešće usluge koje pružamo iz tzv. imovinsko-pravne oblasti su sledeće: 

1. Zastupanja u svim parničnim i vanparničnim postupcima

Advokati naše advokatske kancelarije će vam pomoći u razumevanju vaših prava i iznošenju relevantnih činjenica pred nadležnim organima. Bavimo se zastupanjem klijenata u svim parničnim i vanparničnim postupcima, od najjednostavnijih do najkoplikovanijih.

2. Zastupanja u svim postupcima naplate, odnosno plaćanja vezanih za imovinske odnose

Imovinski odnosi su oduvek osetljiva tema, gde je dogovor stranaka vrlo teško postići, pa se stranke najčešće odlučuju na podnošenje tužbe nadležnom sudu. Zbog toga je važno da vaše interese u pokrenutom postupku, bez obzira da li ste na strani poverioca ili dužnika, zastupa iskusni advokat ili tim advokata.

3. Sačinjavanje svih vrsta ugovora

Za sačinjavanje ugovora moraju da se steknu određeni preduslovi:

 • obe strane moraju biti poslovno sposobne,
 • volje koje izriču moraju biti usaglašene,
 • predmet ugovora mora biti jasno iznet, moguć i dozvoljen,
 • mora da se ispoštuje propisana forma samog ugovora.

4. Sprovođenje ugovornih obaveza

Kontaktirajte nas ukoliko imate problem sa neispunjavanjem ugovornih obaveza od strane vaših dužnika, kako bi sva vaša prava bila na pravi način zaštižena i ostvarena.

5. Upisi i brisanja hipoteka na nepokretnosti

Ukoliko ste u situaciji da svoju nepokretnost morate "staviti pod hipoteku", na vreme potražite odgovarajući pravni savet ili angažujte stručno lice koje će vam pomoći u sprovođenju samog postupka upisa ili brisanja hipoteke. Pod hipoteku se mogu staviti sledeće stvari:

 • nepokretnosti,
 • deo nepokretnosti,
 • susvojinski udeo u nepokretnosti,
 • posebni delovi mesta stanovanja (garaža, poslovne prostorije, ostave itd)
 • pravo na zemljište koje je u vlasništvu dužnika,
 • objekat u izgradnji.

6. Plaćanje poreza na imovinu

Porez na imovinu se plaća na sve nekretnine ili nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa važenjim poreskim propisima.

7. Postupci za naknadu štete

Važno je razlikovati naknadu materijane štete od naknade nematerijalne štete. Naknada nematerijalne štete ne predstavlja u pravom smislu naknadu štete, jer je povreda dobra za koju se vrši isplata, neprocenjiva u pravom smislu reči. Stoga se u slučajevima naknade štete koja nije materijalna ne vrši naknada štete, nego se isplaćuje određena svota novca koja omogućava onom čije dobro je povređeno, da sebi umesto naknade štete priušti nekakvo drugo zadovoljstvo, a što će mu na neki način, pa bar i simbolično omogućiti da doživi neku prijatnost, zbog teškog duševnog ili fizčkog bola koji je pretrpeo. 

Advokatska kancelarija Ćehović pruža usluge zastupanja i savetovanja po svim pitanjima i u svim postupcima naknade materijalne i nematerijalne štete.

8. Zastupanja u izvršnim postupcima

Prema propisima, izvršni postupci bi trebalo da traju kratko, međutim, svedoci smo da to vrlo često nije tako. Ukoliko želite da skratite čekanje ili da taj posao koji zahteva vreme i trud prepustite nekom drugom, kontaktirajte nas. Naši advokati imaju dugogodišnje iskustvo u postupcima sprovođenja izvršenja. 

9. Zastupanje u postupcima utvrđivanja ništavosti ugovora, poništavanja ugovora

 • Ništavni ugovori su oni koji protivreče prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima.
 • Poništavanje ugovora – sama tužba za utvrđenje ugovora će rasvetliti da li ugovor treba poništiti ili ne.

Naši advokati prate sve klauzule ugovora i uradiće sve kako bi zaštitili i u redovnom postupku omogućili da ostvarite sva vaša prava.

10. Sastavljanje poravnanja

Ugovor o poravnanju za cilj ima da potpuno reši postojeći spor i reguliše međusobne obaveze suprotstavljenih strana. Ovo je možda idealni tip ugovora nakon kog će obe strane biti zadovoljne, a troškovi će biti manji nego kod rešavanja spora sudskim putem. Naši advokati imaju veliko iskustvo u sastavljanju poravnanja.

11. Medijacija - rukovođenje postupkom rešavanja sporova putem medijacije

Sama medijacija predstavlja način mirnog rešavanja sporova uz posredovanje treće strane tj. posrednika, koji mora biti potpuno neutralan.
Ovaj postupak je moguće sprovesti jedino ako obe strane na to pristanu. Medijacija se uvek preporučuje jer je sam postupak brži i jeftiniji od vođenja spora pred nadležnim sudovima.