Adresa: Cvijićeva 70, 11000 Beograd ; Telefoni: 011/408-6321; 061/6022-237 (dostupan putem Vibera i WhatsApp); 064/128-07-00 ; 063/7260-312

Zastupanja i odbrane

Advokatska kancelarija Ćehović

Advokati ove Advokatske kancelarije, koji se bave krivičnim pravom, tj. nasupaju kao branioci okrivljenog primenjujući Krivično pravo Republike Srbije, kao i advokat tj. advokati ove Advokatske Kancelarije za Prekršajno pravo u Republici Srbiji i bave se odbranama u Krivičnim i Prekršajnim predmetima u Republici Srbiji, kao i advokati ove Advokatske kancelarije za odbranu maloletnika u krivičnim predmetima

Advokati ove Advokatske kancelarije, koji se bave krivičnim pravom, tj. nasupaju kao branioci okrivljenog primenjujući Krivično pravo Republike Srbije, kao i advokat tj. advokati ove Advokatske Kancelarije za Prekršajno pravo u Republici Srbiji i bave se odbranama u Krivičnim i Prekršajnim predmetima u Republici Srbiji, kao i advokati ove Advokatske kancelarije za odbranu maloletnika u krivičnim predmetima i zastupanje maloletnih lica oštećenih izvršenjem krivičnih dela.


SAZNAJTE VIŠE


Ugovori i drugi akti

Advokatska kancelarija Ćehović

– Svaka usluga se pruža na osnovu posebno zaključenog ugovora sa advokatom o pojedinačnom poslu ili grupi poslova. Pmenutim ugovorom će se precizno regulisati prava i obaveze advokata i naručioca usluga, tj.klijenta.

Bavimo se izradom svih vrsta Ugovora i Drugih akata. Ugovori obligacionog prava, kao što su ugovor o kupoprodaji, zakupu, zajmu, ugovor o poklonu, Ugovor o delu, Ugovor o zajmu, Ugovor o kreditu, Ugovor o prevozu, Ugovor o posluzi, Ugovor o preuzimanju duga i sve ostale vrste bavi izradom svih vrsta Ugovora i Drugih akata1. Ugovori:-Ugovori obligacionog prava, kao što su ugovor o kupoprodaji, zakupu, zajmu, ugovor o poklonu, Ugovor o delu, Ugovor o zajmu, Ugovor o kreditu, Ugovor o prevozu, Ugovor o posluzi, Ugovor o preuzimanju

Advokatska kancelarija Ćehović bavi se izradom svih vrsta Ugovora i Drugih akata. Ugovori: Ugovori obligacionog prava, kao što su ugovor o kupoprodaji, zakupu, zajmu, ugovor o poklonu, Ugovor o delu, Ugovor o zajmu, Ugovor o kreditu, Ugovor o prevozu, Ugovor o posluzi, Ugovor o preuzimanjuduga i sve ostale vrste imenovnih, kao i neimenovanih ugovora.


SAZNAJTE VIŠE

Pravne usluge i pravna pomoć

Advokatska kancelarija Ćehović

Advokatska kancelarija Ćehović i saradnici i njegov advokatski tim se bave svim oblastima prava i advokatskog rada, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Advokat Ćehović i saradnici, kao i njegov advokatski tim su iskusni advokati za Privredno, u čijem sastavu je i tzv. kompanijsko pravo u Republici Srbiji.


SAZNAJTE VIŠE


Promet nekretnina

Advokatska kancelarija Ćehović

– Svaka usluga se pruža na osnovu posebno zaključenog ugovora sa advokatom o pojedinačnom poslu ili grupi poslova. Pmenutim ugovorom će se precizno regulisati prava i obaveze advokata i naručioca usluga, tj.klijenta.

Pribavljanje izvoda iz listova nepokretnosti za nepokretnosti, Zaključivanje ugovora o izgradnji nepokretnosti, Pribavljanje lokacijskih, građevinski i upotrebnih dozovola, Anažovanje stučnih lica za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje, Upisivanje izgrađene nepokretnosti u katastar nepokretnosti..


SAZNAJTE VIŠE